Title: Vliv dielektrika na šířku pásma mikropáskových antén
Other Titles: Dielectric Influence on Microstrip Antenna Bandwidth
Authors: Kalčík, Jan
Advisor: Mráz, Jan
Mráz, Jan
Referee: Pokorný, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13102
Keywords: anténa;patch;mikropásková anténa;parametr;model vedení;dutinový model;návrh;analýza;simulace;rezonanční délka
Keywords in different language: antenna;patch;microstrip antenna;parameter;transmission line model;cavity model;design;analysis;simulation;resonant length
Abstract: Předkládaná práce obsahuje stručný popis simulačního softwaru FEKO. Zahrnuje popis způsobů provedení mikropáskových antén a jejich napájení, způsoby analýzy patch antén s využitím náhrady zářiče mikropáskovým vedením "model vedení" a náhradou zářiče dutinovým rezonátorem "dutinový model". Dále je uveden princip vyzařování pole mikropáskových antén. V práci je proveden výběr materiálů k simulaci a realizaci patch antén, spočteny návrhy rozměrů a vlastností těchto antén. Simulačním softwarem jsou data doladěna a vykresleny požadované charakteristiky. Pro vybrané substráty je proveden návrh plošného spoje, následuje vyrobení těchto antén, odměření charakteristik parametrů a porovnání se simulovanými daty.
Abstract in different language: This work contains a brief description of simulation software FEKO. Includes description of how the design of microstrip antennas and their feed, ways of analyzing patch antennas using replacement emitter microstrip transmision line "transmision line model" and replacing emitter cavity resonator "cavity model". The folowing is principle of radiation field of microstrip antennas. In the work is performed for simulate the selection of materials and execution of patch antennas, calculate design dimensions and parameters of these antennas. Data are tuned and depict characterictics in the simulation software. For selected substrates is done design of printed circuit board, folowed by making these antennas, measuring characterictics parameters and compared with simulated data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_Kalcik_Jan.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
053522_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,99 kBAdobe PDFView/Open
053522_oponent.pdfPosudek oponenta práce560,56 kBAdobe PDFView/Open
053522_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.