Title: Kognitivní zkreslení: heuristika, intuice a emoce
Other Titles: The Heuristic as a method and strategy of human cognition
Authors: Špirk, Martin
Advisor: Polák, Michal
Referee: Schuster, Radek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14532
Keywords: huristika;metoda;strategie;zkreslení;kognice;emoce;intuice;dualita;asociace;myšlení;rozhodování;usuzování;iluze;analýza;komparace
Keywords in different language: heiristics;method;strategy;bias;cognition;emotion;intuition;duality;association;thinking;reasoning;decision making;ilusion;analysis;comparison
Abstract: Diplomová práce s názvem Heuristika jako metoda a strategie lidské kognice se zabývá především analýzou heuristiky jako nástroje usuzování a rozhodování člověka v každodenním životě. Problematika je uvedena v kontextu teorie o duálních systémech lidské kognice, využit je především specifický koncept Daniela Kahnemana z jeho díla Myšlení rychlé a pomalé. Pozornost je věnována taktéž ostatním přístupům k dualitě lidské kognice, jednotlivým moderním heuristickým metodám a strategiím, včetně jejich výhod a zkreslení, jež jsou ve stěžejní části práce komparovány. Zmíněny jsou i jevy, související s asociativním a intuitivním myšlením, jenž se úzce pojí s heuristickými procesy a jejich biasy.
Abstract in different language: The Heuristic as method and strategy of human cognition deals with comprehensive analysis of heuristics as a tool of reasoning and desicion making in our everyday life. This issue is discussed in context of theory which is expressed in Daniel Kahneman's book Thinking, fast and slow. Particular attention is paid to the other conceptions of the duality of human cognition, individual modern theories and strategies of heuristics. This thesis mentions as well some phenomena, related to associative thinking, emotions and ilusions of human mind which correspond with the heuristic processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martin Spirk.pdfPlný text práce817,11 kBAdobe PDFView/Open
spirk_polak.pdfPosudek vedoucího práce198,83 kBAdobe PDFView/Open
spirk_schuster.pdfPosudek oponenta práce190,58 kBAdobe PDFView/Open
O_spirk.pdfPrůběh obhajoby práce308,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.