Title: Vliv laserového značení na korozní vlastnosti nerezové oceli
Thermal effects of laser marking on microstructure and corrosion properties of stainless steel
Authors: Švantner, Michal
Kučera, Martin
Smazalová, Eva
Houdková-Šimůnková, Šárka
Čerstvý, Radomír
Citation: ŠVANTNER, M., KUČERA, M., SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R. Thermal effects of laser marking on microstructure and corrosion properties of stainless steel. Applied optics, 2016, roč. 55, č. 34, s. 35-45. ISSN 1559-128X.
Issue Date: 2016
Publisher: Optical Society of America
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25679
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-85006142627
ISSN: 1559-128X
Keywords: ocel;nerezová ocel;koroze;laser;laserové značení
Keywords in different language: steel;stainless steel;corrosion;laser;laser marking
Abstract: Laserové značení je technologie úpravy optických vlastností pomocí laseru. Článek prezentuje výzkum vlivu laserového značení na korozní vlastnosti nerezové oceli. Procesy při laserovém značení ovlivňují optické a strukturní a mohou mít za následek i snížení korozní odolnosti oceli. Byly provedeny testy různých parametrů laserového značení, korozní testy, mikroskopické analýzy, měření drsnosti, rtg difrakce a měření feritu. Byla nalezena souvislost mezi korozními testy, rtg analýzami a obsahem feritu v povrchu vzorku. Na základě výsledků jsou analyzovány a diskutovány možnosti laserového značení nerezových ocelí v souvislosti se snížením jejich korozní odolnosti.
Abstract in different language: Laser marking is an advanced technique used for modification of surface optical properties. This paper presents research on the influence of laser marking on the corrosion properties of stainless steel. Processes during the laser beam–surface interaction cause structure and color changes and can also be responsible for reduction of corrosion resistance of the surface. Corrosion tests, roughness, microscopic, energy dispersive x-ray, grazing incidence x-ray diffraction, and ferrite content analyses were carried out. It was found that increasing heat input is the most crucial parameter regarding the degradation of corrosion resistance of stainless steel. Other relevant parameters include the pulse length and pulse frequency. The authors found a correlation between laser processing parameters, grazing incidence x-ray measurement, ferrite content, and corrosion resistance of the affected surface. Possibilities and limitations of laser marking of stainless steel in the context of the reduction of its corrosion resistance are discussed.
Rights: Plný text není přístupný.
© Optical Society of America
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Thermal effects.pdf1,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.