Title: Pamäť a regionálne dejiny. Metodická a obsahová analýza spomienok Anny Prchlíkovej na roky 1924-1948 v Luhačovickom Zálesí
Other Titles: Memory and regional history. Methodical and Content Analysis of Anna Prchlíková's Memoirs for 1924-1948 in Luhacovice Zálesí
Authors: Krátky, Matúš
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2018, roč. 8, č. 1, s. 49-66.
Issue Date: 2018
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2018/07/MEMO-2018_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/31113
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: vzpomínky;druhá světová válka;Protektorát;paměť;Zlín;Krhov;František Stára;rozhovor
Keywords in different language: recollections;Second world war;Protectorate;memory;Zlín;Krhov;František Stára;interview
Abstract in different language: The article deals with the analysis of the content and context of memoirs of Anna Prchlíková from Krhov, which, in an interview with Miroslav Navrátil in 2010, referred to the agrarian politician František Stára. Since it is limited to one source, the text follows the older tradition of oral history with descriptive passages where content plays an equally important role as a reason for remembrance. Anne Prchlíková's narrative has several trends: it mainly mentions negative experiences, positive values like play in childhood are shown only in the context of tragedies. An extremely important role in the narrative is played by identity formation, where moral assessments can be observed on the basis of religious or political preferences. Through the narrative about the male actors of the story, the structure of "we" gradually emerges in opposition to "them".
Článok sa venuje rozboru obsahu a kontextu spomienok pamätníčky Anny Prchlíkovej z Krhova, ktorá prostredníctvom rozhovoru s Miroslavom Navrátilom v roku 2010 spomínala na agrárnika Františka Stáru. Keďže sa vymedzuje len na tento prameň, nadväzuje na staršiu tradíciu orálnej histórie s popisnými pasážami, kde obsah zohráva rovnako dôležitú úlohu ako dôvod spomínania. Rozprávanie Anny Prchlíkovej vykazuje viaceré trendy: spomína prevažne na negatívne zážitky, pozitívne hodnoty ako hra v detstve sú ukazované len v kontexte k tragédiám. Mimoriadne dôležitú úlohu v rozprávaní zohráva formovanie identity, kde je možné vypozorovať morálne hodnotenia na základe náboženských či politických preferencií. Prostredníctvom rozprávania o mužských aktérov príbehu postupne vzniká štruktúra „my“ v opozícii voči „oni“.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 8, č. 1 (2018)
Roč. 8, č. 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kratky.pdfPlný text443,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.