Title: Rekuperační systémy v dopravě
Other Titles: Recuperation systems in trafic
Authors: Koželuh, Tomáš
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šobra Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32182
Keywords: kinetická energie;hybridní vozidlo;setrvačník;sériově buzený stejnosměrný motor;stejnosměrný motor s cizím buzením;asynchronní motor;synchronní motor s permanentními magnety;axiální hydrostatický motor;hydrostatický generátor;rekuperace;akumulátor;superkapacitor.
Keywords in different language: kinetic energy;hybrid vehicle;flywheel;series excited dc motor;a dc motor with separate excitation;asynchronous motor;synchronous permanent magnet motor;axial hydrostatic engine;hydrostatic generator;recuperation;accumulator;supercapacitor.
Abstract: Práce je zaměřena na zorientování se v systémech rekuperace a jejich využití v dopravních prostředcích, je rozdělená na tři hlavní části. V první části je vysvětlen základní princip rekuperace kinetické energie používaný v dopravních prostředcích. Dále je popsáno rozdělení systémů rekuperace kinetické energie podle druhu energie, ve které se ukládá do akumulátorů. A pro každý systém je uveden nějaký typový příklad využití. Ve druhé části jsou popsány nejpoužívanější pohony a akumulátory využívané pro systémy rekuperace kinetické energie v dopravních prostředcích. Pohony i akumulátory jsou rozděleny dle jednotlivých systémů rekuperace kinetické energie. Ve třetí části je zhodnocení ekonomické výhodnosti systémů vzhledem k současným běžným dopravním prostředkům. A také zamyšlení nad budoucím vývojem v systémech rekuperace kinetické energie. Klíčová slova
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on orientation in recuperation systems and their use in transport. The work is divided into three main parts. The first part explains the basic principle of the recovery of kinetic energy used in means of transport. We also describe the distribution of kinetic energy recovery systems according to the type of energy in which they are stored in accumulators. And for each system, there is a type of usage. The second part describes the most used drives and accumulators used for systems of kinetic energy recovery in transport means. Drives and accumulators are divided according to individual kinetic energy recovery systems. The third part is an evaluation of the economic benefits of the systems in relation to the current common means of transport. And also reflection on future developments in kinetic energy recovery systems. Key words
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kozeluh_20180531_signed.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
074937_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,51 kBAdobe PDFView/Open
074937_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,49 kBAdobe PDFView/Open
074937_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.