Title: Daňověprávní aspekty ochrany životního protředí: Daň z nemovitých věcí
Other Titles: Tax Law Aspects of Enviromental Protection: Real Estate Tax
Authors: Jánošíková, Petra
Citation: JÁNOŠÍKOVÁ, P. Daňověprávní aspekty ochrany životního protředí: Daň z nemovitých věcí. České právo životního prostředí, 2018, roč. 49, č. 3, s. 11-28. ISSN 1213-5542.
Issue Date: 2018
Publisher: Česká společnost pro právo životního prostředí
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33695
ISSN: 1213-5542
Keywords: Daň;daňové právo;daňová soustava;daň z nemovitých věcí;ochrana životního prostředí.
Keywords in different language: Tax;Tax Law;System of Taxation;Real Estate Tax;Enviromental Protection.
Abstract: Daň z nemovitých věcí představuje poměrně stabilní zdroj příjmů veřejného rozpočtu konkrétně místního (obecního) rozpočtu. Mezi hlavní důvody existence daně z nemovitých věcí je proto relativní stabilita jejích výnosů. Inkaso těchto daní je nezávislé na hospodářském cyklu. Na strukturu a výši zdanění nemovitých věcí má zejména vliv kromě základu daně a její sazby i bonita půdy a míra ochrany životního prostředí. Při zpracování autorka vycházela především z příslušných právních předpisů a národní statistiky. Stať se zaměřuje na daň z nemovitých věcí z pohledu ekonomického a právního nástroje ochrany životního prostředí.
Abstract in different language: Real estate tax is a relatively stable source of public budget revenue specifically for the local (municipal) budget. The main reasons for the existence of a real estate tax are therefore the relative stability of its income. The collection of these taxes is independent of the business cycle. The structure and level of taxation of immovable property has, in particular, an influence in addition to the tax base and its rates, as well as the land quality and the level of environmental protection. The article focuses on real estate tax in terms of the economic and legal instrument of environmental protection.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká společnost pro právo životního prostředí
Appears in Collections:Články / Articles (KFP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jánošíková - ČPŽP_49.indb.pdf308,42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD