Title: Prolínání kategorií základních (ústavních) práv a zásad soukromého práva
Authors: Hurdík, Jan
Citation: Právnické listy. 2017, č. 2, s. 23-28.
Issue Date: 2017
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34556
ISSN: 2533-736X
Keywords: základní práva;lidská práva;konstitucionalizace soukromého práva;soukromé právo
Keywords in different language: fundamental rights;human rights;constitutionalization of private law;private law
Abstract: Příspěvek je zaměřen na důsledky situace vzniklé procesem probíhajícím jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni jednotlivých národních států – členů EU, obecně označovaným jako konstitucionalizace soukromého práva, resp. jako horizontální působení základních práv, vyplývajících z mezinárodních, evropských a národních ústavních předpisů o lidských právech, ve specifických podmínkách České republiky. Český zákonodárce uvedl odkazy a dokonce zčásti převzal do textu občanského kodexu základní, resp. lidská práva, čímž obnažil dosud do jisté míry latentní otázku vzájemného vymezení a vzájemného vztahu základních ústavních práv a principů soukromého práva. Posouzení tohoto vztahu a jeho dopadů je jádrem příspěvku. V závěru autor podává návrh na řešení systémové diskrepance působení lidských práv v podmínkách soukromého práva.
Abstract in different language: This paper is focused on the implications of the process which takes place both at the EU level and at the national level of EU Member States, which is generally called as constitutionalization of private law, respectively as horizontal impact of fundamental rights, resulting from the international, European and national constitutional laws on human rights, in the specific conditions of the Czech Republic. The Czech legislator made some references to and even partly incorporated in the new Civil Code the fundamental human rights. This exposed the previously latent question of mutual delimitation and mutual relation of fundamental constitutional rights and of the private law principles. It is the core of this paper to assess this mutual relation and its impacts. In the conclusion, the author submits his own proposal how to address the systematic discrepancy of effects of human rights in the conditions of private law.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2017)
Články / Articles (KPO)
Číslo 2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_17-04-Prolinani-kategorii-zakladnich-ustavnich-prav.pdfPlný text94,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.