Title: Modelling of noise propagation in enclosures
Other Titles: Modelování šíření zvuku v uzavřených prostorech
Authors: Sika, Jiří
Křížek, Michal
Citation: SIKA, J. ., KŘÍŽEK, M. . Modelling of noise propagation in enclosures. Akustika, 2020, roč. 35, č. March 2020, s. 23-32. ISSN 1801-9064.
Issue Date: 2020
Publisher: Studio D-Akustika
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85083987242
http://hdl.handle.net/11025/36936
ISSN: 1801-9064
Keywords: Akustické modelování;šíření zvuku;uzavřené prostory
Keywords in different language: Acoustic modelling;noise control;acoustic radiation, propagation;enclosures
Abstract: This paper provides a description of the computational approach for quick calculation of noise propagation in enclosed rooms. The main concern of these calculations is to determine the impact of provided modifications that reduce the negative aspects of increased noise levels in enclosed production areas. For this purpose, an algorithm was created based on the calculation of direct and scattered propagation of acoustic sound, which serves as the basis of the program on the LabVIEW platform and thanks to which the calculations were carried out in the production laboratory. The calculated values of the sound pressure levels for numerous variants of sound insulation adjustments were subsequently verified by measuring with a noise measuring device. The applied modifications reduced the sound pressure level at the operator's site by 7.1 dB (A).
Článek přináší popis výpočetního přístupu pro rychlý výpočet šíření hluku v uzavřených prostorech. Hlavním úkolem těchto výpočtů je zjistit dopad provedených úprav, které snižují negativní aspekty zvýšené hladiny hluku v uzavřených výrobních prostorech. Za tímto účelem byl vytvořen algoritmus, který pracuje na základě výpočtu přímé a rozptýlené šíření akustického zvuku. Základ programu byl vytvořen na platformě LabVIEW a byly v něm představeny výpočty šíření zvuku ve výrobní laboratoři. Vypočtené hodnoty hladin akustického tlaku pro četné varianty úprav zvukové izolace byly následně ověřeny měřením pomocí zařízení pro měření hluku. Použité úpravy snížily hladinu akustického tlaku v místě obsluhy o 7,1 dB (A).
Rights: Plný text není přístupný.
© Studio D-Akustika
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
03 Sika Křížek_.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD