Title: Tunable composition and properties of Al–O–N films prepared by reactive deep oscillation magnetron sputtering
Other Titles: Řiditelné složení a vlastnosti tenkých vrstev Al–O–N připravených magnetronovým naprašováním s hlubokými oscilacemi napětí
Authors: Belosludtsev, Alexander
Vlček, Jaroslav
Houška, Jiří
Haviar, Stanislav
Čerstvý, Radomír
Citation: BELOSLUDTSEV, A. ., VLČEK, J. ., HOUŠKA, J. ., HAVIAR, S. ., ČERSTVÝ, R. . Tunable composition and properties of Al–O–N films prepared by reactive deep oscillation magnetron sputtering. Surface and Coatings Technology, 2020, roč. 392, č. 25 JUN 2020, s. „125716-1“-„125716-7“. ISSN 0257-8972.
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85083090607
http://hdl.handle.net/11025/36962
ISSN: 0257-8972
Keywords: Oxynitridy Al;Reaktivní DOMS;Řiditelné složení;Optické vlastnosti;Mechanické vlastnosti
Keywords in different language: Aluminium oxynitrides;Reactive DOMS;Tunable composition;Optical properties;Mechanical properties
Abstract: We report a low-temperature deposition of Al–O–N films in a wide range of compositions. We use and explain the advantages of reactive deep oscillation magnetron sputtering (leading to suppressed arcing on the Al target) with a pulsed reactive gas flow control and optimized reactive gas inlet position (leading to a very smooth composition control, despite the different reactivities of O2 and N2). Next, we focus on the relationships between film composition, structure and functional properties. We demonstrate a smoothly controlled refractive index at a very low extinction coefficient, and identify the Al–O–N composition leading to the highest hardness, elastic recovery and elastic strain to failure. We discuss some of the technological applications which these properties are useful for.
Popisujeme nízkoteplotní depozici tenkých vrstev Al–O–N v širokém rozsahu složení. Používáme a vysvětlujeme výhody magnetronového naprašování s hlubokými oscilacemi napětí (vedoucího na potlačení obloukování na Al terči) s pulzní kontrolou napouštění reaktivního plynu a optimalizovanou pozicí vstupu reaktivního plynu (vedoucího na velmi plynulou kontrolu složení, i přes odlišné reaktivity O2 a N2). Poté se zaměřujeme na vztahy mezi složením, strukturou a funkčními vlastnostmi vytvořených vrstev. Demonstrujeme plynule měnitelný index lomu při velmi nízkém extinkčním koeficientu a identifikujeme složení Al–O–N vedoucí na nejvyšší hodnoty tvrdosti, elastického zotavení a maximální elastické deformace. Diskutujeme některé technologické aplikace, pro které jsou tyto vlastnosti zajímavé.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD20_Belosludtsev,Vlcek,Houska_clanek.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD