Title: Reaktivní depozice vrstev pomocí vysokovýkonového pulzního magnetronového zdroje
Other Titles: Reactive High-Power Impulsed Magnetron Sputtering
Authors: Kolenatý, David
Advisor: Vlček, Jaroslav
Referee: Rusňák, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3716
Keywords: reaktivní magnetronové naprašování;HiPIMS;tenké vrstvy oxidů zirkonu a tantalu
Keywords in different language: reactive High-Power Impulsed Magnetron Sputtering (HiPIMS);thin oxide films of zirconia and tantalum
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na reaktivní depozici vrstev pomocí vysokovýkonového pulzního magnetronového zdroje HiPIMS. Vrstvy byly připravovány v atmosféře argonu a kyslíku za konstantního celkového tlaku 2 Pa. Zirkoniový terč o průměru 100 mm s aplikovaným tantalovým kroužkem, zasahujícím do erozivní zóny terče, byl zatěžován konstantní výkonovou hustotou v periodě 15 W/cm2. Opakovací frekvence pulzů byla 500 Hz a střída 2,5% a 10%. Proměnnými parametry depozičního procesu byla délka pulzu 50 a 200 mikrosekund a šířka tantalového kroužku 0;2;3;5;7;10;20 mm. U takto připravených vrstev bylo provedeno měření depoziční rychlosti, tvrdosti a vnitřního pnutí, analýza fázového složení RTG difrakcí, elipsometrické měření extinkčního koeficientu a indexu lomu.
Abstract in different language: This thesis is aimed at reactive High-Power Impulsed Magnetron Sputtering (HiPIMS). Thin films were prepared in oxygen and argon atmosphere, at working pressure 2 Pa. A zirconium target of 100 mm in diameter with applied tantalum ring to erosion area was loaded by average power density in period 15 W/cm2. Repetition frequency of pulse was 500 Hz and pulse duration (duty cycle) was 2,5% and 10%. Variable parameters of deposition were pulse length 50 a 200 microsecond and width of tantalum ring 0;2;3;5;7;10;20 mm. At films created in this way were measured deposition rate, microhardness, stress, structure, extinction coefficient and refractive index.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolenaty David - Reaktivni depozice vrstev pomoci vysokovykonoveho pulzniho magnetronoveho zdroje.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Kolenaty_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce300,68 kBAdobe PDFView/Open
Kolenaty_oponent.pdfPosudek oponenta práce520,33 kBAdobe PDFView/Open
Kolenaty_otazky.pdfPrůběh obhajoby práce200,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.