Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZemánek, Jiří
dc.date.accessioned2021-07-13T07:31:42Z
dc.date.available2021-07-13T07:31:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPrávnické listy. 2021, č. 1, s. 32-38.cs
dc.identifier.issn2533-736X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/44879
dc.identifier.urihttps://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/research/pravnicke-listy/2021/PravnickeListy21_1.pdf
dc.description.abstractKompetenční „samopohyb" bez upevňování institucionálních a lidskoprávních záruk v samotném unijním právu, funkčně rovnocenných ústavním zárukám výkonu veřejné moci na vnitrostátní úrovni, by omezoval rozvoj evropského integračního procesu, jehož potřebu posílila i pandemie covidu-19. Soudní dvůr EU jako garant evropského justičního svazku dotváří svou judikaturou ústavní rozměr — ve funkčním smyslu — víceúrovňového právního řádu, konsolidovaného mezisoudní přeshraniční komunikací napříč národními jurisdikcemi, zajišťující jeho soudržnost na základě autonomního statusu unijního práva a při respektu k identitě člen-ských států. Legitimita Soudního dvora se může opírat o standardní postupy demokratické kontroly a odpovědnosti jen velmi nepřímo. Dovolává-li se jednotlivec u vnitrostátního soudu svého individuálního nároku plynoucího z unijního práva, zasazuje se tím také o dodržování práva v měřítku celku. Přiznání takové jeho účasti na kontrole dodržování Smluv má dimenzi s ústavněprávním přesahem. Obdobný nárok ekvivalence hodnot demokratického právního státu se klade také v rovině legitimity normotvorby a exekutivy. Na významu přitom nabývají zdroje „ex-post" legitimity, tj. spravedlivost, argumentační přesvědčivost, akceptovatelnost výstupů rozhodování unijních orgánů, možnost zto-tožnění se s nimi. Klade se otázka důsledků nahrazování demokratických struktur „exekutivním federalismem" ospra-vedlněným pouze legitimitou cílů, jimž slouží, a nikoliv tradičními demokratickými procesy tvorby většinové vůle. Posilování ústavněprávních vazeb v tomto víceúrovňovém uspořádání má zásadní význam pro formování evropské identity občanů jako předpokladu dalšího sjednocování Evropy. Plnohodnotné konstitucionalizaci unijního práva by ale musela předcházet zásadní ústavní reforma ukotvení členství státu v EU, s odkazem na unijní garance „podstatných náležitostí demokratického právního státu".cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwercs
dc.rights© Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plznics
dc.subjectevropská integracecs
dc.subjectautonomie práva EUcs
dc.subjectnárodní ústavní identitacs
dc.subjectvíceúrovňový právní řádcs
dc.subjectústavní soudcs
dc.subjectSoudní dvůr EUcs
dc.subjectdemokratická legitimitacs
dc.titleKonstutionalizace práva Evropské uniecs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe progression of EU competences without establishing institutional guarantees and fundamental rights protection in Union law itself, functionally equivalent to constitutional guarantees of the exercise of public power at national level, would limit the advancement of the process of European integration, the requirement of which has been intensified by the recent pandemic of covid-19. The Court of Justice of the European Union as a guarantor of the European judicial area is forming by its case--law the constitutional dimension — in terms of function — of a muti-level legal order, which has been consolidated by an Inter judicial crossborder communication across national jurisdictions, which is ensuring its cohesion towards the background of the autonomous status of Union law, respecting the identity of Member States. The legitimation of the Court of Justice is supported by the standards of democratic control and responsibility only in an indirect way. The individual, claiming at the national judicial authority its right based on Union law, is contributing to the enfor-cement of this law altogether. Its participation at the review of keeping the obligations under Union law is amounting to a constituional spill-over. The equivalent values of democratic state governed by the rule of law are to be claiming within law-making and -executing as well. The „ex post" grounds of legitimation („through efficiency") — fairness, equity, convincingness, acceptability of the decisions of Union authorities or admissibility of an identification with them — are more important. The replacement of conventional majoritarian democratic processes by „the executive federalism", justified only by the legitimacy of objectives to be met, is a challenge. Strenghtening of the constitutional dimension in the multi--level system has a basic importance for the forming of the citizens' identity as a precondition of Europe „unified in diversity". The qualitative advancement of this development is subject to reforms of the constitutional foundations of the EU-membership, including the definition of the „essential requirements for a democratic state goverend by the rule of law."en
dc.subject.translatedEuropean integrationen
dc.subject.translatedautonomy of EU lawen
dc.subject.translatednational constitutional identityen
dc.subject.translatedmultilevel legal orderen
dc.subject.translatedconstitutional courten
dc.subject.translatedCourt of Justice EUen
dc.subject.translateddemocratic legitimationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1 (2021)
Číslo 1 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy21_1e.pdfPlný text4,68 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.