Title: Riešenie magnetického poľa elastomagnetického snímača tlakovej sily
Authors: Tomčíková, Iveta
Citation: Electroscope. 2008, č. 4.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/cislo4_2008/r2c2c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/485
ISSN: 1802-4564
Keywords: magnetické pole;elastomagnetické snímače
Keywords in different language: magnetic field;elastic magnetic sensors
Abstract in different language: Riešenie magnetického poľa elastomagnetického snímača je technický problém, ktorý je možné formulovať ako okrajovú úlohu pre parciálnu diferenciálnu rovnicu vektorového magnetického potenciálu. Najjednoduchšie sa riešia okrajové úlohy pre rovnice potenciálu v stacionárnom poli v lineárnom prostredí. Keďže jadro snímača je zhotovené z feromagnetického materiálu, potom riešenie magnetického poľa takéhoto snímača je riešenie okrajovej úlohy pre vektorový magnetický potenciál v nelineárnom prostredí. Riešenie nelineárnej parciálnej diferenciálnej rovnice je značne komplikované a vyžaduje nadštandardné znalosti z oblasti riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc. Riešiteľ je potom často nútený sústrediť sa na riešenie zložitých matematických problémov. Je preto namieste použitie vhodného nástroja, ktorý umožní riešiteľovi sústrediť sa hlavne na technický problém, ktorý chce riešiť. V našom prípade bol použitý Partial Differential Equation (PDE) Toolbox, ktorý využíva metódu konečných prvkov pre približné riešenie okrajových úloh na počítači. Použitie uvedeného toolboxu však vyžaduje správnu formuláciu okrajovej úlohy, definovanie oblasti, v ktorej bude pole riešené, určenie hraničných podmienok a vyjadrenie koeficientov v riešenej rovnici.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2008)
Číslo 4 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r2c2c4.pdf411,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.