Title: Filipínský organický zákon 1902
Authors: Podola, Jan
Citation: Právnické listy. 2022, č. 1, s. 18-23.
Issue Date: 2022
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/49253
ISSN: 2533-736X
Keywords: civilní správa;Filipíny;guvernér;Nejvyšší soud;okupační správa;organický zákon;ostrovní správa;Spojené státy americké;ústava;zákon o autonomii
Keywords in different language: civil government;Philippines;governor;The Supreme Court;military government;The Organic Act;insular government;The United States of America;The Constitituion;The Autonomy Act
Abstract: Příspěvek z dějin státu a práva Filipín navazuje na dříve publikovaný článek o Maloloské ústavě. Zatímco ta je vyjádřením národního boje za nezávislost, Filipínský organický zákon tento národní charakter nemá, neboť byl přijat zákonodárným sborem Spojených států amerických, které po skončené filipínsko-americké válce okupovaly území Filipín. Obsahem je tedy bližší pohled na průběh války, následné okupační uspořádání Filipín (United States Military Government of the Philippine Islands), jež bylo nahrazeno správou civilní (Insular Government of the Philippine Islands). Závislost na Spojených státech v této etapě je zřetelná mimo jiné ze skutečnosti, že civilní správa podléhá americkému Ministerstvu války (Department of War). Zajímavostí a možným směrem dalšího bádání je zkoumání judikatury amerického Nejvyššího soudu (Supreme Court of the United States) v tzv. ostrovních záležitostech (Insular Cases). Jde především o otázky nabývání a pozbývání občanství a jiných ústavních práv na nově získaných územích. Těžištěm článku je pak rozbor Filipínského organického zákona z roku 1902. Zákon samotný má 88 oddílů (Sections). Pátý oddíl je Listinou práv, zavádí se náboženská svoboda. Sedmý oddíl konstituuje dvoukomorový zákonodárný sbor (the Legislature). Dolní komorou je Philippine Assembly, horní pak Philippine Commission. Oddíl 88 prohlašuje za zrušené všechny zákony nebo jejich části, které jsou s organickým zákonem v rozporu.
Abstract in different language: The paper from the history of the state and the law of the Philippines follows the earlier published article about the Malolos Constitution. While the Malolos Constitution is the declaration of the national fight for indepen- dence, the Philippine Organic Act has no such national character. It was approved by the legislature of the United States of America as the USA occupied the territory of the Philippines after the finished Philippine-American war. The content depicts more detailed perspective on the war development, the consequent United States Military Go- vernment of the Philippine Islands that was substituted by the Insular Government of the Philippine Islands. The dependency on the USA in this phase is obvious mainly from the fact that the civil service was subordinate to the American Department of War. As a matter of interest and a possible direction of the further research is an examination of judicature of the American Supreme Court of the United States in so called Insular Cases. There are primarily the questions of acquiring and losing the nationality and other constitutional laws within the newly gained territories. The core of the study is the analysis of the Philippine Organic Act from the year 1902. The law itself consists of eighty-eight sections. The fifth section is the Charter of Rights, freedom of religion is introducing there. The seventh section establishes the bicame- ral legislature. The lower house is the Philippine Assembly, the upper house is the Philippine Commission. Section 88 declares cancelled all laws or their parts that are in contradiction with the Organic Act.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2022)
Články / Articles (KPD)
Číslo 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PravnickeListy_1_2022_03.pdfPlný text266,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.