Title: Monumental castle architecture in Teutonic’s Prussia. Development and Building Techniques
Other Titles: onumentální hradní architektura v teutonském Prusku – vývoj a stavební techniky
Authors: Wasik, Bogusz
Citation: Castellologica bohemica 19. 2020, č. 19, s. 119–144.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50502
ISBN: 978-80-261-0950-1
ISSN: 1211-6831
Keywords: hrady Řádu německých rytířů;Prusko;Německý řádový stát;kastely;stavební techniky
Keywords in different language: castles of the Teutonic Knights;Prussia;German state of order;castells;construction techniques
Abstract: Článek se zabývá vývojem hradní architektury v Prusku (především správních hradů) v období od roku 1280, kdy politická stabilizace řádového státu vytvořila základ pro rozvoj monumentální architektury. Základním modelem hradu se stal pravidelný kastel, ale jak ukazují nedávné výzkumy, pokračovalo se i v budování starších nepravidelných hradů uzpůsobeným dispozičně dle nových vzorů. Toto období lze obecně charakterizovat jako dobu kvalitativního a kvantitativního nárůstu staveb. Špičková architektura šla společně s vývojem stavebních technik v kombinaci s promyšleným plánováním staveb. Model správního hradu vytvořený v poslední čtvrtině 14. století se používal až do počátku 15. století.
Abstract in different language: The article characterizes castle building development in Prussia (primarily commanders’ castles) from about 1280, when political stabilization and state development created the grounds for advancements in monumental architecture. The model of a typical castell was modified in the Teutonic state, but as recent research demonstrates, the construction of older irregular castles that followed these new patterns continued. The period is characterized by a qualitative and quantitative boom in construction. High-quality architecture went hand in hand with the development of building techniques in completing sophisticated structures, masonry and earthworks. The model of commander castle created in the last quarter of 14th century was still in use until the beginning of the 15th century.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Ročník 19 (2019)
Ročník 19 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wasik.pdfPlný text12,39 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.