Title: Komparace právní úpravy a některých aspektů institutu zkoušek spolehlivosti v České republice a Srbské republice
Authors: Gardavský, Martin
Koubek, Lukáš
Citation: Právnické listy. 2022, č. 2, s. 3-12.
Issue Date: 2022
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: article
článek
URI: https://www.fpr.zcu.cz/cs/Research/law.html
http://hdl.handle.net/11025/51006
ISSN: 2533-736X
Keywords: GIBS;IAS;korupce;Srbská republika;zkouška spolehlivosti
Keywords in different language: GIBS;IAS;corruption;Republic of Serbia;integrity test
Abstract: Článek je zaměřen na komparaci právní úpravy zkoušek spolehlivosti na území České republiky a Srbské republiky. Zkoušky spolehlivosti jsou velmi efektivním nástrojem v boji s korupcí a podobnou trestnou činností, která se objevuje při vykonávání úřadu. Na osoby, které střeží bezpečnost, bojují s kriminalitou a zasazují se o to, aby byl dodržován právní řád, jsou kladeny vyšší nároky než na ostatní členy společnosti, a to hlavně z důvodu jejich kompetencí. Zkoušky spolehlivosti představují účinný institut, kterým lze zamezit páchání trestné činnosti ve veřejném sektoru, a tak ruku v ruce s tím zaručit vysokou míru profesní bezúhonnosti osob vykonávající veřejnou moc. Zkouška spolehlivosti je světově známý institut, ke kterému každá země přistupuje trochu odlišně, což je patrné i z výše uvedeného. I vzhledem k různorodosti právních úprav je důležitá mezinárodní spolupráce, čehož si ostatně lze povšimnout i v případě Srbské republiky, neboť nebýt této spolupráce, jen těžko by zde mohly být zkoušky realizovány. I proto je důležité nadále se zabývat právní úpravou probíraného institutu v jiných zemích a nejenom čerpat zajímavé postřehy, ale i předávat cenné zkušenosti. Autoři v článku dále rozebírají právní úpravu zkoušek spolehlivosti v České republice a v Srbské republice, kdy následně porovnávají vybrané aspekty ve snaze najít odlišnosti obou právních úprav. Jedním z těchto důležitých aspektů je schvalování provedení zkoušky spolehlivosti, které se v rámci celého světa velmi liší. Dalším a neméně důležitým je využití výsledku zkoušky spolehlivosti jako důkazu v trestním řízení, což je otázka velmi sporná a napříč právními úpravami zemí využívajících tento institut nejednotná.
Abstract in different language: The article focuses on the comparison of legal regulation of integrity tests in the Czech Republic and the Republic of Serbia. Integrity tests are a very effective tool in the fight against corruption and similar criminal activities that occur in the exercise of office. Those who guard security, fight crime and ensure that the rule of law is upheld are held to a higher standard than other members of society, mainly because of their competence. Integrity tests are an effective means of preventing the commission of crime in the public sector and thus guaranteeing a high level of professional integrity for those exercising public authority. The integrity test is a world-renowned institution, which is approached slightly differently in each country, as can be seen from the above. International cooperation is also important, given the diversity of legal arrangements, and this can also be seen in the case of the Republic of Serbia, which would hardly have been able to implement the test if it had not been for this cooperation. Therefore, it is important to continue to study the legal regulation of the institution under discussion in other countries and not only to draw interesting insights but also to pass on valuable experience. In the article, the authors further analyse the legal regulation of integrity tests in the Czech Republic and the Republic of Serbia, comparing selected aspects in an attempt to find differences between the two legal regulations. One of these important aspects is the approval of integrity testing, which varies widely around the world. Another and equally important one is the use of the result of the integrity test as evidence in criminal proceedings, which is a very controversial issue and inconsistent across the legal systems of the countries using this institution.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2022)
Číslo 2 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL_2_2022_5.pdfPlný text293,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.