Title: Financial situation and sustainable development of territorial units – a comparative analysis of polish voivodeships
Other Titles: Finanční situace a udržitelný rozvoj územních jednotek – srovnávací analýza polského vojvodství
Authors: Grzebyk, Mariola
Stec, Małgorzata
Hejduková, Pavlína
Citation: GRZEBYK, M. STEC, M. HEJDUKOVÁ, P. FINANCIAL SITUATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL UNITS – A COMPARATIVE ANALYSIS OF POLISH VOIVODESHIPS. Humanities and Social Sciences, 2022, roč. 29, č. 3, s. 49-73. ISSN: 2300-5327
Issue Date: 2022
Publisher: Rzeszow University of Technology
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51231
ISSN: 2300-5327
Keywords: Finanční situace;udržitelný rozvoj;vojvodství v Polsku;vícerozměrná srovnávací analýza;syntetická míra;pořadí;klasifikace.
Keywords in different language: Financial situation;sustainable development;voivodeships in Poland;a multidimensional comparative analysis;synthetic measure;ranking;classification.
Abstract: Tento příspěvek porovnává a statisticky vyhodnocuje dva komplexní fenomény vyplývající z příkladu polských vojvodství v letech 2017-2019: výslednou finanční situaci a úroveň udržitelného rozvoje. Autoři aplikovali bezmodelovou výzkumnou metodu lineárního řazení objektů s přihlédnutím k dynamice tohoto přístupu.Touto metodou autoři určili finanční situaci a udržitelný rozvoj polských vojvodství pomocí hodnot syntetických měr. Výsledky studie potvrzují předchozí zjištění o diferenciaci polských vojvodství jak z hlediska jejich finanční situace, tak z hlediska úrovně udržitelného rozvoje. Závěry z této studie mohou být základem pro srovnání zkoumaných územních jednotek, což pomůže budoucím tvůrcům politik racionálně vybírat. Metodologický přístup má velkou praktickou hodnotu a může být použit ve srovnávacím výzkumu: např. územními jednotkami v různých zemích k určení jejich vlastní finanční situace a úrovně udržitelného rozvoje.
Abstract in different language: This paper compares and statistically evaluates two complex phenomena emerging from the example of Polish voivodeships in the years 2017-2019: the resulting financial situation and the level of sustainable development. The authors applied a model-free research method of linear ordering for objects, taking into account the dynamics of this approach. Through this method, the authors determined the financial situation and sustainable development of Polish voivodeships by using the values of synthetic measures. The results of the study confirm previous findings about differentiation of Polish voivodeships as regards to both their financial situations and their levels of sustainable development. Conclusions from this study may be the basis for comparison between the territorial units examined, helping future policy makers choose rationally. The methodological approach has great practical value, and might be used in comparative research: e.g., by territorial units in different countries to determine their own financial situations and levels of sustainable development.
Rights: © CC BY-NC-C 3.0 GB
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
HSS_Grzebyk a kol.pdf7,9 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD