Title: Licenční smlouva v autorském právu
Authors: Buriánek, Jaroslav
Citation: Právnické listy. 2023, č. 2, s. 21-28.
Issue Date: 2023
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55304
ISSN: 2533-736X
Keywords: licenční smlouva;licence;autor;autorské dílo;autorské právo
Keywords in different language: license agreement;license;author;copyrighted work;copyright
Abstract: Rekodifikace českého soukromého práva s sebou přinesla zásadní koncepční změny, nová pravidla, novou a staronovou terminologii i instituty. Jednou ze změn uvedených v novém občanském zákoníku, zákoně č. 89/2012 Sb., je i kompletní úprava týkající se licenčních smluv k předmětům duševního vlastnictví. Licenční smlouva je zde nyní upravena na jednom místě v obecné podobě, kdy tato zahrnuje i průmyslová práva a následně ve zvláštních ustanoveních se pak věnuje právům hospodářským a kulturním spadajícím v důsledku vlastního předmě tu pod ochranu autorského zákona. Pro svá specifika je pak i samostatně upravena licenční smlouva nakladatelská. Článek se bude zabývat licenční smlouvou v oblasti autorského práva, její podstatou, podmínkami pro její uzavření, významem, ale i úskalími, která v důsledku jejího uzavření mohou v praxi nastat.
Abstract in different language: The recodification of Czech private law brought fundamental conceptual changes, new rules, new and old terminology and institutes. One of the changes mentioned in the new Civil Code, Act No. 89/2012 Coll., is a complete regulation regarding license agreements for intellectual property objects. The license agreement is now modified here in one place in a general form, where it also includes industrial rights, and then in special provisions it deals with economic and cultural rights falling under the protection of the copyright law as a result of its own subject matter. The publisher‘s license agreement is also separately adjusted for its specifics. The article will deal with the license agreement in the field of copyright, its essence, the conditions for its conclusion, its meaning, but also the pitfalls that may arise in practice as a result of its conclusion
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL_2_2023_04.pdfPlný text251,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.