Title: Pojištění odpovědnosti za škodu
Other Titles: Third party liability insurance
Authors: Zárybnická, Jana
Advisor: Hradec, Milan
Referee: Pavlátová, Jarmila
Křivohlávek, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5780
Keywords: pojištění odpovědnosti;pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;povinné pojištění odpovědnosti;pojištění odpovědnosti z profesní činnosti (výkonu povolání);pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem;objektivní odpovědnost;odpovědnost za zavinění hrubá nedbalost;nárok z odpovědnosti za škodu;pojistné podmínky v pojištění odpovědnosti
Keywords in different language: third party liability insurance;motor third party liability insurance;compulsory third party liability insurance;professional liability insurance;product liability insurance;strict liability;liability without fault;regardless of fault liability;liability for negligence;liability based on fault;culpable negligence;gross negligence;liability claim;liability insurance conditions
Abstract: Pojištění odpovědnosti za škodu je pojištěním, jehož účelem je náhrada škody v případě, že příslušný pojištěný subjekt odpovídá za způsobenou škodu třetím osobám a je povinen takto vzniklou škodu uhradit. Toto pojištění je dle dikce zákona, upravujícího soukromé pojištění, samozřejmě pojištěním škodovým, neboť jeho účelem je náhrada takto vzniklé škody, nikoli získání dohodnutého obnosu. Posouzení míry rizika, které pojistitel bere na sebe tím, že se zavazuje uhradit takto vzniklou škodu formou pojistného plnění dle znění pojistné smlouvy, není vůbec jednoduché, a to z mnoha důvodů, jež ve své disertační práci rozkrýt. Jedním z nich je posouzení výše pojistné sazby z hlediska šíře odpovědnosti, jež by v případě vzniku škody dle právních norem mohla vzniknout, posouzení stanoveného rozsahu pojistné ochrany s ohledem na možnou míru "provinění" daného subjektu, jež má za škodu odpovídat, v souladu s příslušnými právními předpisy a pojistnou smlouvou, s ohledem na skutečnost, zda daným pojištěným má být kryta pouze nedbalost či i úmyslné jednání pojištěné osoby. Pro úpis rizika je dále podstatný i rozsah příslušné pojistné ochrany, a to v souvislosti se strukturou náhradové povinnosti, případně její výší, jež zákon ukládá, v návaznosti na rozsah případného pojistného plnění, jež pojistitel nabízí, či nabídnout může. Upisovatel daného rizika musí mít na zřeteli především dvě hlediska, které pak je třeba dále následně zkoumat nejen v době sjednávání pojištění, ale i v jeho průběhu, včetně vzniku případné pojistné události. Tím prvním je právo na náhradu škody poškozeného vůči pojištěnému, tím druhým právo na plnění z pojištění. V práci je rovněž poukázáno na speciální pojistné produkty v tomto druhů pojištění, tj. pojištění odpovědnosti za škodu způsobené vadou výrobku, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za finanční škody dozorčích rad, představenstev a vedoucích podniku a dále pojištění dopravce a zasílatele.
Abstract in different language: Third party liability insurance is compacted to profit the compensation for the damage and loss; it is the indemnity insurance, according to the rules of law. The problem of judging the risks, which would be beard by the insurer, if he binds oneself with the insurance policy for the compensation of the damages and losses, is the basis theme of this dissertation thesis. It is emphasized there, the requirement of the retribution cannot be judged according to the diction of the insurance conditions only, but according to the rules of law, executing insured´s liability. This problematic area is shown on the basis of the liability conception, according to the rules of law and the legal regulation of third party liability insurance, then according to the territorial and the time risk assessment, inclusive the one of the hard point's presentation of in this insurance - judging of the liability's "level" (strict liability, liability with/without fault). In the end of this thesis are shown the special kinds of the liability insurance (product liability insurance, professional liability insurance, and liability insurance for directors and officers -D & O insurance).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL.DPx.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Zarybnicka - posudek 2.1..pdfPosudek vedoucího práce119,45 kBAdobe PDFView/Open
Zarybnicka - posudek 2.2.pdfPosudek oponenta práce133,83 kBAdobe PDFView/Open
Zarybnicka - protokol 2.pdfPrůběh obhajoby práce39,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.