Title: Metal deposition in absence of convective mass transport in polymer gel electrolytes: a model of lithium anode in batteries
Authors: Vondrák, Jiří
Sedlaříková, Marie
Macalík, Michal
Velická, Jana
Citation: Electroscope. 2010, č. 4.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2010/Cislo4_2010/r4c1c10.pdf
http://hdl.handle.net/11025/590
ISSN: 1802-4564
Keywords: elektrodepozice;polymerový gelový elektrolyt;konvektivní transport hmoty;lithiové články;anody
Keywords in different language: electrodeposition;polymer gel electrolytes;convective mass transport;lithium cells;anodes
Abstract: Zkoumáno bylo ochuzení PMMA gelové elektrody obsahující binární elektrolyt (chloristan kademnatý Cd(ClO4)2 v propylen karbonátu PC). Impedanční spektra byla měřena před a po záznamu voltamogramu při elektrodepozici kadmia. Vyhodnoceno bylo zvýšení odporu elektrolytu vlivem polarizačních ztrát a kapacity jednotlivých komponent. Všechny tyto parametry ukazují silný úbytek iontů, který je známý v Li polymerních sekundárních článcích, a který byl snížen, když část chloristanu kademnatého byla nahrazena odpovídající částkou chloristanu lithného LiClO4 jako indiferentního elektrolytu.
Abstract in different language: The depletion of PMMA gel polymer electrode containing a binary electrolyte (cadmium perchlorate Cd(ClO4)2 in propylene carbonate PC) has been investigated. Impedance spectra were measured before and after recording a voltammogram of cadmium electrodeposition. The increase of electrolyte resistance, of polarisation resistance, and capacity component were evaluated. All these parameters indicate a strong depletion, which is known in Li polymer secondary cells, and which was lowered if a part of cadmium perchlorate was replaced by corresponding amount of LiClO4 as an indifferent electrolyte.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 (2010)
Číslo 4 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r4c1c10.pdf450,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/590

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.