Title: Problematika homogenní aplikace laserového záření na rozsáhlé plochy lidské tkáně
Authors: Slouka, David
Kůs, Václav
Citation: Electroscope. 2013, č. 2.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo2_2013/r7c2c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5900
ISSN: 1802-4564
Keywords: laser;léčebné metody;lidská tkáň
Keywords in different language: laser;therapeutic procedures;human tissue
Abstract: Laserové přístroje jsou dnes řešeny mnoha technickými způsoby, které se odvíjí od jejich cílového použití, přičemž velmi speciální využití nacházejí lasery v lékařství. Účinek medicínských laserů je dán jejich základními fyzikálními vlastnostmi (vlnová délka, kolimace, koherence, monochromatičnost) a jejich interakcí s biologickými vlastnostmi cílové tkáně. Specifickou oblastí aplikace laserů v lékařství jsou situace, kde je z klinických důvodů vyžadována aplikace laserového záření na rozsáhlejší plochy (desítky až stovky cm2) při zajištění maximální homogenity distribuce laserové energie. Obsahem tohoto článku je kvantifikovat dostupné metody plošné aplikace nejenom technicky, ale i na základě biologického efektu in vivo s dlouhodobým sledováním. Práce vznikla jako výsledek společného výzkumu LFUK V Plzni a FEL ZČU v Plzni.
Abstract in different language: Laser devices today are built using many different technical designs determined by their target application where a very special use have lasers in medicine. The effects of medical lasers are determined by their basic physical properties (wavelength, collimation, coherence, monochromaticity) and their interactions with biological properties of the target tissue. A specific area of application of lasers in medicine are situations where clinical reasons require the laser irradiation over larger areas (tens to hundreds cm2) at maximum homogeneity of the distribution of laser energy. The aim of this article is to quantify the available methods for surface application not only technically, but also on the basis of biological effects in vivo with long-term monitoring. This work is a result of joint research of Charles University Medical School and University of West Bohemia, Department of Electromechanics and Power Electronics both in Pilsen.
Rights: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2013)
Články / Articles (KEV)
Číslo 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r7c2c4.pdfPlný text532,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.