Title: Operatívne akumulačné prvky v energetických systémoch
Authors: Dostál, Zdeněk
Citation: Electroscope. 2012, č. 4, NZEE 2012.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo4_2012/r6c4c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/702
ISSN: 1802-4564
Keywords: akumulační prvky;energetické systémy;fotovoltaika
Keywords in different language: accumulative elements;energetic systems;fotovoltaics
Abstract in different language: Action of energy systems without failures, are dependent on energy reserves. In the article are shown examples of reservoirs, of biological, technical or social functional units. For renewable energy systems, designed for remote area systems without connection to the grid, are also crucially important to energy storage. It was analyzed the electric battery as short-term energy storage for photovoltaic power system. The battery's operation is sensitive to operating conditions such as temperature or vibrations, the cycle of operation, type of operation, which directly limits its lifetime. At the article end is analyzed possible approaches to design battery assembly for a specific application of the remote area systems with renewable energy.
Činnosť energetických systémov bez výpadkov, sú závislé od zásobníkov energie. V článku sú ukázané príklady zásobníkov biologických, technických alebo spoločenských funkčných celkoch. Pre obnoviteľné systémy energie, určené pre ostrovné systémy bez možnosti pripojenia do rozvodnej siete, sú tiež kľúčovo dôležité zásobníky energie. Článok také nadväzuje na problematiku publikovanú na konferencii NZEE 2012. Analyzovaný bol elektrický akumulátor, ako krátkodobý zásobník energie pre fotovoltaický energetický systém. Akumulátor je z hľadiska prevádzky citlivý na podmienky prevádzky ako je teplota, prípadné otrasy, cyklus prevádzky, druh prevádzky, čo priamo limituje jeho životnosť. V závere sú analyzované možné prístupy k návrhu zostavy akumulátorov pre konkrétnu aplikáciu ostrovného systému s obnoviteľným zdrojom elektrickej energie.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)
Číslo 4 - NZEE 2012 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c2.pdf129,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.