Title: Metodika plánování výroby pro malé a střední podniky
Other Titles: The methodology of the production planning for small and medium-size companies
Authors: Bozděch, Jan
Advisor: Duchek, Vladimír
Duchek, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12322
Keywords: metodika;data;objektivizace;verifikace;plánování výroby
Keywords in different language: methodology;data;objectification;verification;production planning
Abstract: Disertační práce Metodika plánování výroby pro malé a střední podniky se zabývá vytvořením metodiky pro pořízení, implementaci informačních systémů do podnikového procesu a objektivizaci dat pro TPV a plánování výroby. Úvodní část této práce je věnována definování výrobního procesu a jeho atributů. Následují principy plánování výroby a také moderní metody plánování výroby. Druhá část disertační práce je návrhová a představuje novou metodiku, která má čtyři hlavní fáze. První fází je příprava, kdy je identifikována aktuální situace v organizaci a proveden výběr vhodného IS pro implementaci do podniku. Druhá fáze, implementační, se zaměřuje na implementaci IS do podniku. Je zde řešena především implementační zpráva pro IS, následuje instalace spolu s přizpůsobením IS pro potřeby daného provozu. Protože se při implementaci velmi často stává, že IS pracuje se špatnými vstupními daty a to je příčinou následných špatných výstupů a tím pádem také neúspěšné implementace. Proto třetí fází je objektivizace a verifikace dat pro TPV a plánování výroby. IS by tak měl mít korektní vstupy. Poslední etapa se zabývá hodnocením aplikace metodiky a hodnocením úspěšnosti investice. Z celé práce je patrné, že zavádět nové metodiky do již stávajících procesů není vždy jednoduché. V případě aplikace této metodiky došlo k nalezení celé řady slabých míst a nedostatků. Pokud je aplikace metodiky úspěšná, pak to vede nejen ke zvýšení efektivity předvýrobních a výrobních procesů, ale také k jejich systémové podpoře a k sekundárnímu jevu, kterým může být také např. růst zisku společnosti.
Abstract in different language: The thesis Methodology of production planning for small and medium-sized companies deals with creating a methodology for setting up and implementing information systems in company processes and objectification of data for production planning. The introductory part of this thesis deals with the definition of the manufacturing process and its attributes. Then follow the principles of production planning and modern methods of production planning. The second part of this thesis deals with design and introduces the new methodology which has four main phases. The first phase is the preparation, where the current situation in the organization is identified and a suitable ERP system for implementation in the company is selected. The second phase, implementation, focuses on the implementation of ERP system in the company. This deals primarily with the implementation report for the ERP system, followed by installation and adaptation of the ERP system to the needs of the company. During implementation it very often happens that the ERP system works with incorrect input data, which causes incorrect outputs and unsuccessful implementation. Therefore, the third phase is objectification and verification of data for production planning. ERP should then have the correct inputs. The last phase is evaluating the application of the methodology, and evaluation of the success of the investment. Implementation of the new methodology into existing processes is not always easy. When applying this methodology to the existing processes a number of weaknesses and imperfections were discovered. If the application of the methodology is successful, then it leads not only to increasing the effectiveness of pre-production and production processes, but also to their support system, and secondary phenomena, which may also be, for example, growth of the company's profits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bozdech - Disertacni prace.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Bozdech.pdfPosudek vedoucího práce578,25 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Bozdech.pdfPosudek oponenta práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Bozdech.pdfPrůběh obhajoby práce748,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.