Title: Promlčení a prekluze - porovnání právní úpravy dle z. č. 40/1964 Sb. a z. č. 89/2012 Sb.
Other Titles: Limitation and Prescription Periods - Comparison of the Legal Regulation under the Act No. 40/1964 Coll. and the Act No. 89/2012 Coll.
Authors: Pošvář, Vít
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Pauly, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12852
Keywords: promlčení;prekluze;občanský zákoník;porovnání právní úpravy
Keywords in different language: limitation period;prescription period;civil code;comparison of the legal regulation
Abstract: Diplomová práce "Promlčení a prekluze - porovnání právní úpravy dle z. č. 40/1964 Sb. a z. č. 89/2012 Sb." si klade za cíl komparaci dvou zmíněných tradičních institutů práva ve starém občanském zákoníku a účinném občanském zákoníku. Autor se neomezuje pouze na prosté porovnání, ale snaží se i novou občanskoprávní úpravu kriticky zhodnotit a odpovědět na otázky, jaký dopad bude mít úprava promlčení a prekluze na právní praxi. Zároveň se autor snaží předložit k úvaze několik změn, které by účinnou úpravu dále precizovaly.
Abstract in different language: The introduced diploma thesis deals with the legal aspects of limitation and prescription periods according to the Civil Code (Act No. 60/1964 Coll. and Act No. 89/2012 Coll.)aims at comparing these two institutes of traditional rights in the old Civil Code and the effective Civil Code. Author is not limited to simple comparisons, but also tries to edit a new civil critically evaluate and respond to the questions, what will be the impact on limitation and prescription periods for legal practice. At the same time, the author tries to present for consideration a few changes that would further improve the efficient treatment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vit Posvar, Promlceni a prekluze - porovnani pravni upravy dle z. c. 40.1964 Sb a z. c. 89.2012 Sb.pdfPlný text práce723,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Posvar.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Posvar.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Posvar.pdfPrůběh obhajoby práce265,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.