Title: Rozbor případů náhlého úmrtí ve sportu, jejichž příčinou byla porucha kardiovaskulárního systému
Other Titles: Analysis of cases of sudden death in sports, whose cause was a defect of the cardiovascular system
Authors: Průša, Martin
Advisor: Novák, Jaroslav
Referee: Zeman, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12883
Keywords: náhlé úmrtí;kardiovaskulární systém;kasuistiky;dotazník;výzkum;prevence;pohybová aktivita
Keywords in different language: sudden death;cardiovascular system;casuistry;questionnaires;research;prevention;physical activity
Abstract: V teoretickém východisku mé diplomové práce jsem se zabýval náhlým úmrtí obecně a poté v souvislosti se sportem nebo jinou pohybovou aktivitou. V další části jsem popsal jednotlivá preventivní opatření, kterým by se měl řídit sportovec a minimalizovat tak riziko náhlé srdeční smrti. V této práci byly předloženy i doposud zpracované studie, které se touto problematikou zabývaly. Dále v teoretické části uvádím nejčastější příčiny náhlého srdečního úmrtí. Do této práce jsem vyhledal vybrané kasuistiky, neboli případy náhlých úmrtí, které jsem zvolil podle příčin onemocnění kardiovaskulárního systému. V této části prezentuji případy jak vrcholových tak i amatérských nebo rekreačních sportovců. Ve výzkumné části jsem použil jako výzkumnou metodu dotazník. Tento dotazník obsahoval osobní a rodinnou anamnézu a vycházel z Lausannského protokolu. Výsledky jsem vyhodnotil a data názorně prezentoval v předložených tabulkách a grafech, které jsou uvedeny ve výsledcích mé práce. Podle předpokladů se většina respondentů nacházela v kategorii s žádným nebo minimálním rizikem náhlého srdečního selhání. Pouze malá část ze zkoumaného vzorku se nacházela v kategoriích se středním nebo dokonce vysokým rizikem náhlého srdečního selhání. V těchto kategoriích se častěji objevovali starší jedinci.
Abstract in different language: The theoretical basis of my thesis I dealt with sudden death in general and then in connection with sport or other physical activity. In the next section, I described various preventive measures, which should be respected by the athlete who wants to minimize the risk of sudden cardiac death. Studies that addressed this issue were presented in this part of the study. Furthermore, in the theoretical part, the most common causes of sudden cardiac death were described. This study sought the selected case reports, or cases of sudden death, which I choose by cause. In this section the cases as of top level and also or recreational athletes could be found. In the research project, I used the questionnaire as a research method. The questionnaire included a personal and family medical history and was based on the Lausanne Protocol. The results were evaluated and graphically presented in tables and graphs that are listed in the results of my work. As it was presumed, most of the respondents had no or minimal risk of sudden cardiac failure, and only small number of them could be considered like "higher risk category". This was valid more frequently in higher age group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Prusa - Rozbor pripadu nahleho umrti ve sportu, jejichz pricinou byla porucha kardiovaskularniho systemu.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
PRUSA VP.pdfPosudek vedoucího práce152,74 kBAdobe PDFView/Open
PRUSA OP.pdfPosudek oponenta práce106,45 kBAdobe PDFView/Open
PRUSA.pdfPrůběh obhajoby práce44,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.