Title: Curling jako nová paralympijská disciplína
Other Titles: Paralympic Curling as a new discipline
Authors: Blažek, Tomáš
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kalistová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12890
Keywords: curling;handicap;paralympiáda;technika;trénink
Keywords in different language: curling;handicap;Paralympic Games;technique;training
Abstract: Curling je v České republice jedním z méně tradičních sportů. V moderním světě se však jedná o sport již známý a rozšířený. V českém povědomí zůstává pořád jako méně známý a to i přesto, že se jedná jak o olympijskou tak paralympijskou disciplínu. Jedním z důvodů výběru tohoto tématu je, aby práce sloužila především jako základní informační zdroj nejen pro veřejnost, ale i pro studenty, které toto téma zajímá. O curlingu pro vozíčkáře je celkově velmi málo dostupné literatury, základních informací, pravidel, soupisu nácviku metodiky, popisu techniky odhozu, popisu možností tréninku. Protože neexistuje žádná základní ucelená informační literatura o curlingu pro vozíčkáře, je práce koncipována a zpracována takovým způsobem, aby předkládala v souhrnné formě základní informace o této modifikaci a mohla sloužit eventuálním zájemcům jako jeden z veřejně dostupných zdrojů. V teoretické části své práce se věnuji charakteristice curlingu, charakteristice curlingu vozíčkářů i klasifikaci postižení. Předkládám a popisuji historii curlingu v české republice a historii curlingu vozíčkářů v globálním měřítku. Dále popisuji pravidla a rozdíly v pravidlech mezi curlingem a curlingem vozíčkářů. Nezapomněl jsem ani opomenout instituce, soutěže a asociace. Protože je práce zaměřena na vozíčkáře, věnuji se i českému paralympijskému výboru. V praktické části práce popisuji techniku odhozu kamene curlingu vozíčkářů, druhy odhozů. Věnuji se také výzkumu o povědomí curlingu a curlingu vozíčkářů mezi studenty. V práci předkládám, možnosti tréninku curlingu vozíčkářů.
Abstract in different language: Curling in the Czech Republic is one of the less traditional sports. In the modern world, however, is a sport already known and widespread. In the Czech awareness still remains a less known, even though they are both the Olympic and Paralympic discipline. One of the reasons for the choice of this theme is that the work was primarily used as the basic source of information not only for the public but also for students interested in the subject. The wheelchair curling is generally very little literature available, basic information, rules, inventory of training methodology, a description of throwing techniques, describe possibilities for training. Because there is no comprehensive basic information literature on wheelchair curling is a work conceived and treated in such a way as to present in summary form the basic information about the modification and eventual candidates to serve as one of the publicly available sources. In the theoretical part of the thesis deals with characteristics of curling, wheelchair curling characteristics and classification of disability. I present and describe the history of curling in the Czech Republic and wheelchair curling history on a global scale. Then I describe the rules and differences in the rules between curling and wheelchair curling. I have not forgotten or overlooked institutions, competitions and associations. Because the work is focused on the wheelchair, she is also the Czech Paralympic Committee. The practical part describes techniques wheelchair curling stone throwing, types of release. He also details research on the awareness of curling and wheelchair curling among students. We present training opportunities curling and wheelchair tray exercises that help to perfect the technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tomas Blazek.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
BLAZEK - VP.pdfPosudek vedoucího práce119,44 kBAdobe PDFView/Open
BLAZEK - OP.pdfPosudek oponenta práce160,88 kBAdobe PDFView/Open
BLAZEK.pdfPrůběh obhajoby práce47,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.