Title: Ošetřovatelský proces u pacientů s klíšťovou meningoencephalitidou
Other Titles: The nursing process in patients with tick-borne meningoencephalitis
Authors: Kohoutová, Romana
Advisor: Šellingová, Martina
Referee: Langmajerová, Miroslava
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14826
Keywords: klíště;febrilie;edém;likvor;patogen;příznaky;komplikace
Keywords in different language: tick;fever;oedema;cerebrospinal fluid;pathogen;symptoms;complications
Abstract: Práce se zabývá problematikou výskytu závažného onemocnění klíšťové meningoencephalitidy. Pro práci jsem vybrala dva pacienty rozdílných věkových skupin a pohlaví. Je zde popsána jejich reakce a odpověď na léčbu nejprve v době ambulantního sledování, následně za doby hospitalizace a u ženy ještě po propuštění z nemocnice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické je popsán průběh onemocnění, jeho přenos, příznaky, včetně léčby a komplikací. Do části praktické jsem zařadila dvě kazuistiky pacientů s tímto onemocněním. Hlavní část práce jsem zaměřila převážně na ošetřovatelskou péči a aktuální potřeby nemocných.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue and occurrence of severe tick-borne meningoencephalitis. For the thesis, I selected two patients of different age groups and genders. There is described their reaction and response to the treatment during the ambulatory outpatient follow-up, subsequently through periods of hospitalization and in the case of woman patient also after her release from the hospital. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the course of the disease, its transmission, symptoms, including treatment and complications. The practical part includes two case reports of patients with this disease. The main part is focused mainly on nursing care and actual needs of patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc prace Romana Kohoutova.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce564,68 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_oponent.pdfPosudek oponenta práce682,84 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce420,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.