Title: Kontrolní měření FVE malého výkonu
Other Titles: Control measurement of small PV power plant
Authors: Kohout, Jan
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14915
Keywords: fotovoltaická elektrárna;solární generátor;fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;fotovoltaický systém;string;intenzita slunečního záření;napěťový střídač;instalační komponenty;obnovitelné zdroje energie;termovizní měření;V-A charakteristika
Keywords in different language: photovoltaic power plant;solar generator;photovoltaic cell;photovoltaic pannel;photovoltaic system;string;intensity of solar radiation;voltage inverter;installation components;renewable energy;thermal measurement;V-A characteristic
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá kontrolou konkrétní FVE malého výkonu po čtyřletém provozu. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé komponenty analyzovaného fotovoltaického systému. V praktické části je nasimulována roční hodnota výroby elektrické energie dané FVE pomocí programu PVsyst a následně porovnána se skutečně vyrobenou energií v průběhu roku 2013. Dále je provedeno měření solárního generátoru (FVP) pomocí termokamery a I-V analyzátoru, abych mohl zhodnotit kondici FV panelů. Na závěr práce je provedeno celkové zhodnocení měření provedené na FVE, ze kterého vyplývají návrhy na optimalizaci provozu FVE.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the control of specific PV power plant low power after four years of operation. In the theoretical part are described individual components of the analyzed PV system.In the practical part is simulated annual value of elektricity production of the photovoltaic power plant using PVsyst and then compared with the actual energy generated during 2013. Further there is made measurement of the solar generator (PV pannels) with a thermal camera and I-V analyzer, so I can evaluate the condition of the PV panels. At the conclusion of my thesis is overall evaluation of measurements made on the photovoltaic power plant from which ensue suggestions to optimalization of the PV power plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Bc._Jan_Kohout.pdfPlný text práce50,8 MBAdobe PDFView/Open
058498_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce249,82 kBAdobe PDFView/Open
058498_oponent.pdfPosudek oponenta práce290,75 kBAdobe PDFView/Open
058498_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce341,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.