Title: Energetické zásobení domu pomocí ostrovního FV systému
Other Titles: Energy supply house with the island PV system
Authors: Hlaváček, Miroslav
Advisor: Dvorský, Emil
Referee: Beneš, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15270
Keywords: fotovoltaika;solární systém;obnovitelný zdroj energie;sluneční záření;ostrovní systém;fotoelektrický jev;fotovoltaický článek;spotřeba elektrické energie
Keywords in different language: photovoltaic;solar system;renewable energy resource;solar radiation;stand-alone system;photoelectric effect;photovoltaic cell;electric energy consumption
Abstract: Předmětem bakalářské práce "Energetické zásobení domu pomocí ostrovního FV systému" je vypracování energetických poţadavků rodinného domu a především návrh ostrovního fotovoltaického systému pro tento objekt. Úvodní část se zabývá problematikou světelného záření a jeho přeměny na energii. Nedílnou sloţkou je popis nejrozšířenějších FV článků na trhu, včetně nastínění výroby a účinností. Další část práce popisuje přímo typy ostrovních systémů a moţnosti jejich pouţití. Následně je zde popsán rodinný dům s jeho energetickou náročností, ale i náročnost pouţitých spotřebičů. Hlavním řešeným problémem je popsání návrhu celého systému včetně cenové kalkulace s hodnocením návratnosti financí při pořizování ostrovního FV systému.
Abstract in different language: The objective of bachelor thesis "Energy supply house with the island PV system" is creation of energy requirements of a house and especially design island photovoltaic system for this object. The introductory part deals with the issue of light and transformation into energy. This thesis contains a description of the most common solar cells on the market including the outline of manufacturing and efficiency of solar cells. Next part describes the types of off-grid systems and their use. Another part describes a family house including energy performance and also used household appliances. An integral part is to describe the system design including costing with assessment acquisition costs of stand-alone system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlavacek_Miroslav_BP.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
058652_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,86 kBAdobe PDFView/Open
Hlavacek_O.jpgPosudek oponenta práce155,03 kBJPEGThumbnail
View/Open
058652_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.