Title: Vliv teploty FV článků na dodávaný výkon
Other Titles: Effect of PV cell temperature on supplied power output
Authors: Lejsek, Jaroslav
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15297
Keywords: sluneční záření;fotovoltaický panel;výkon FV panelu;vliv teploty FV panelu;solární článek;voltampérová charakteristika FV článku
Keywords in different language: solar radiation;photovoltaic panel;power output of PV panel;effect of PV panel temperature;solar cell;current-voltage characteristic of PV cell
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu teploty panelů na výkon fotovoltaického systému. Úvod je věnován slunečnímu záření a možnostem využití fotovoltaické technologie k výrobě elektrické energie. Rovněž jsou zde popsány důležité vlastnosti FV článků. V dalších kapitolách jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky provedených měření výkonů a teplot panelů a článků konkrétní FV elektrárny.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor thesis is the effect of panel temperature on power output of a photovoltaic system. The introduction of my Bachelor thesis deals with solar radiation and also is concerned with utilization of photovoltaic technology to generate electrical energy. Also, there are described important characteristics of photovoltaic cells. In other chapters there are summarized and evaluated the results of executed measuring of power outputs and temperatures for panels and cells of concrete photovoltaic plant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lejsek_Jaroslav_BC.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Lejsek_V.jpgPosudek vedoucího práce153,92 kBJPEGThumbnail
View/Open
058694_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,71 kBAdobe PDFView/Open
058694_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.