Title: Back-formation in the newest layer of english vocabulary
Authors: Stašková, Naděžda
Citation: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2013, roč. 26, č. 3, s. 31-60.
Issue Date: 2013
Publisher: Univerzita Karlova v Praze
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/16619
ISSN: 0567-8269
Keywords: zpětné tvoření slov;angličtina;slovní zásoba
Keywords in different language: back-formation;english language;english vocabulary
Abstract: Předmětem studie je popis a rozbor procesu zpětného tvoření v angličtině za poslední tři desetiletí, tj. od 80. let 20. století do současnosti. Zkoumání vzorku 68 nejnovějších zpětně utvořených slov nalezených v současných anglických slovnících a odborných monografiích se opírá o typologii vytvořenou Esko V. Pennanenem, k níž byly přidány další tři kategorie. Výzkum ukázal, že některé dlouhodobé tendence přetrvávají i v současné, tedy nejdynamičtější fázi zkoumaného období, např. převaha sloves tvořených z dějových substantiv, snižování podílu adjektiv tvořených ze substantiv, zanikání flektivních zpětných derivátů a vznik většího počtu slov stylisticky neutrálních než slov zabarvených. Oproti převažující dlouhodobé tendenci (od začátku 20. století), pro niž je charakteristický rostoucí podíl složenin, však vzorek nových slov obsahuje více slov nesložených i slov monomorfematických. Tvoření substantiv z adjektiv je aktivnější než tvoření sloves z konatelských substantiv. Tvoření slov odtržením předpony je stále poměrně produktivní, přestože je obecně považováno za okrajový typ. Ze stylistického hlediska lze říci, že v současné době roste počet zpětně utvořených slov v oblasti informačních technologií a obchodu. Druhá fáze výzkumu je zaměřena na neologismy jako potenciální zdroj zpětných derivátů: na základě typologie a pravidel použitých v předchozí fázi bylo navrženo 60 slov, která by mohla být utvořena zpětnou derivací z neologismů v budoucnosti. V následném kroku bylo 25 z těchto potenciálních jednotek potvrzeno jako již skutečně existujících v neformální internetové komunikaci. Tím se nejen zvýšil celkový počet zpětně utvořených neologismů za období mezi 1980 a 2011 popsaných a analyzovaných v této práci na 93, ale hlavně se prokázala adekvátnost použité typologie a vyvozených pravidel tvoření slov tímto způsobem.
Rights: © Naděžda Stašková
Appears in Collections:Články / Articles (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Staskova.pdfPlný text723,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.