Title: Střídavý a stejnosměrný distribuční systém ve velkém objektu
Other Titles: AC and DC system in a distribution system of large building
Authors: Šlauf, Josef
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Referee: Vajnar, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18653
Keywords: dc;ac;fotovoltaická elektrárna;usměrňovač;střídač;příkon;výkon;napětí;proud;odpor;účinnost;frekvenční měnič
Keywords in different language: dc;ac;photovoltaic power plant;rectifier;inverter;power consumption;performance;voltage;current;resistance;effectiveness;frequency converter
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnost realizování a technické řešení rozvodů DC proudu v administrativních a průmyslových objektech. Zabývá se technologií použitelnou k provedení DC distribuce proudu ve velkých budovách. Dále je nastíněno možné použití DC proudu pro vybrané spotřebiče, a jsou uvedeny úspory vzniklé použitím stejnosměrného napájení. Práce také popisuje rozdíly technických řešení bezpečnostních prvků v obvodech stejnosměrného proudu. V závěrečné části práce jsou popsány možnosti uplatnění DC distribuce v reálné budově podniku.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the way of implementation and technical solution of direct current (DC) distribution in the administrative and industrial buildings. It concentrates on a technology used for DC distribution in large buildings. There is also outlined possible use of DC for selected appliances and the savings developed by using DC power are shown. The thesis also describes the differences of technical solutions of security features in DC circuits. The final part describes the usage possibilities of DC system in an actual company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062578_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062578_oponent.pdfPosudek oponenta práce382,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062578_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce239,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.