Title: Analýza paliativní péče v ČR a v Ugandě
Authors: Nováková, Petra
Kroupová, Lenka
Citation: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII.: sborník příspěvků 4.5. 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2016.s. 29-32.ISBN 978-80-261-0617-3.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/FZS-Cesta_poznavani_VII.pdf
http://hdl.handle.net/11025/21038
ISBN: 978-80-261-0617-3
Keywords: paliativní péče;HIV;AIDS;hospic;vzdělávání;financování
Keywords in different language: palliative care;HIV;AIDS;hospice;education;financing
Abstract: Téma je čerpáno z bakalářské práce, která se zabývá rozdílností poskytování paliativní péče o nemocné ve dvou diametrálně odlišných zemí světa, kterými jsou Česká republika a Uganda. Kvalitativní výzkumné šetření bylo realizováno 19. 12. 2015 metodou polostrukturovaného rozhovoru dvou respondentů, kteří poskytují odbornou paliativní péči v oboru všeobecná sestra. První respondent pracuje v neziskové organizaci Shalom for Uganda, který v této africké zemi poskytuje paliativní home care. Druhý respondent pracuje v lůžkovém zařízení v Hospici Sv. Lazara v Plzni. Pro rozhovor bylo připraveno celkem 30 obecných, otevřených otázek, které byly členěny do šesti částí. Před zahájením samotných rozhovorů byl proveden předvýzkum, na jehož základě došlo ke korekci tří výzkumných otázek a sedmi dílčích cílů, vzhledem k obsáhlosti tématu. Rozhovor byl zaměřen na výpovědi a fakta v poskytování paliativní péče ve vybraných zemích, kterým se autor snaží poukázat na danou problematiku. Získané výsledky budou publikovány na stránkách organizace „Shalom for Uganda“, které budou využity jako zdroj informací pro odbornou a laickou veřejnost.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novakova.pdfPlný text76,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.