Title: Elektrická vodivost izolačních materiálů
Other Titles: Electrical Conductivity of Insulation Materials
Authors: Chvosta, Marek
Advisor: Hornak Jaroslav, Ing.
Referee: Totzauer Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23137
Keywords: izolační materiál;elektrická vodivost;iontová vodivost;elektroforetická vodivost;vnitřní rezistivita;povrchová rezistivita;absorpce;resorpce;pevné izolanty;kapalné izolanty;plynné izolanty.
Keywords in different language: insulating material;electrical conductivity;ion conductivity;electrophoretic conductivity;volume resistivity;surface resistivity;absorption;resorption;solid insulators;liquid insulators;gaseous insulators.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na elektrickou vodivost izolačních materiálů. Jsou v ní vyjmenovány typy izolačních materiálů z pevných, kapalných a plynných látek a popsány vodivosti v jednotlivých skupenstvích. Poté je navržen diagnostický systém pro měření elektrické vodivosti pevných izolantů. Byla změřena elektrická vodivost izolačních materiálů a bylo provedeno zhodnocení jejich elektrické vodivosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the electrical conductivity of insulating materials. Types of solid, liquid and gaseous substances have been listed there. Moreover, the electrical conductivity in the individual state has been described. After that a diagnostic system for the electrical conductivity measuring of the solid insulators has been designed. The electrical conductivity of insulating materials has been measured and evaluation of their electrical conductivities has been performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Marek Chvosta.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
067123_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,72 kBAdobe PDFView/Open
067123_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,99 kBAdobe PDFView/Open
067123_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.