Title: Termoplasty využívané v elektroizolačních systémech a jejich dielektrické vlastnosti
Other Titles: Thermoplastics for electrical insulation systems and their dielectric properties
Authors: Černý, Patrik
Advisor: Kadlec Petr, Ing.
Referee: Hahn Pavel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23150
Keywords: dielektrikum;dielektrická spektroskopie;elektroizolační systém;izolant;nepolární termoplast;polymer;termoplast;polyetylen;polyvinylchlorid;polarizace;polární termoplast;relativní permitivita
Keywords in different language: dielectric;dielectric spectroscopy;electrical insulation system;insulation;non-polar thermoplastic;polymer;thermoplastic;polyethylene;polyvinyl chloride;polarization;polar thermoplastic;relative permittivity
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití termoplastů v elektroizolačních systémech. V práci je shrnuto základní dělení polymerů a postupy jejich výroby. Dále jsou podrobněji rozvedeny základní technologie zpracování termoplastů. Významná část bakalářské práce je věnována typickým zástupcům termoplastů, přičemž pozornost je věnována především termoplastům uplatňovaným v elektroizolačních systémech. Další část pojednává o chování termoplastů v elektrickém poli. Na teoretický rozbor chování termoplastů v elektrickém poli navazuje část praktická, v rámci které bylo realizováno měření dielektrických vlastností vybraných vzorků polárních a nepolárních termoplastů.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the thermoplastic utilization in an electrical insulation systems. This work summarizes the basic division of polymers and their manufacturing. Furthermore there are described basic technologies used for the thermoplastic processing. A substantial part of my thesis is focused on typical representatives of thermoplastics, which are used for electrical insulation systems. Another part is about the behavior of thermoplastic in an electrical field. The theoretical part of my work results in the practical part of this thesis, in which there were measured dielectric properties of chosen polar and non-polar thermoplastics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Cerny.pdfPlný text práce13,05 MBAdobe PDFView/Open
067144_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,78 kBAdobe PDFView/Open
067144_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,21 kBAdobe PDFView/Open
067144_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce159,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.