Title: Příspěvek k hodnocení ukazatelů výrobního procesu v oblasti automobilového průmyslu
Other Titles: Contribution to the evaluation of indicators of the production process in the automotive industry
Authors: Bícová, Kateřina
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24955
Keywords: výrobní proces;automobilový průmysl;hodnocení;ukazatel;metodika;statistické hodnocení;ovlivňující faktory
Keywords in different language: production process;automotive industry;evaluation;indicator;methodology;statistical evaluation;influencing factors
Abstract: Disertační práce pojednává o hodnocení výrobního procesu v oblasti sériové výroby automobilového průmyslu. Cílem této práce je zhodnotit výrobní proces pomocí naměřených dat a stanovení vybraných hodnotících ukazatelů. Na základě tohoto zhodnocení je navržena metodika hodnocení výrobních procesů. Navržená metodika je shrnuta do 9. kroků, od seznámení s vybraným procesem, stanovení cílů a plánem sběru dat, přes stanovení vybraných ukazatelů a interpretaci výsledků. Zároveň je navržen také "Registr ovlivňujících faktorů" pro usnadnění hledání příčin již vzniklého problému (při aplikaci Ishikawa diagram) nebo při hledání možných vlivů na výrobní proces, jakožto možných rizik, tj. predikce toho, kde by mohla eventuelně chyba nastat.
Abstract in different language: This thesis is focused on the evaluation of the production process in the automotive industry serial production. The main aim is to valorise the production process using measured data and selected evaluation indicators. The evaluation of the production processes methodology is designed based on this valorisation data. Designed method is divided into 9 steps from acquaintance with current process, the aims definition and the data collection, over the definition of selected indexes and the results interpretation. The "Register of influencing factors" is concurrently designed to simplify the search of the already arised problematic causes (when Ishikawa diagram applied) or through production process possible impacts searching, as a possible risk prediction, where the error could occur.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dis.prace_Bicova.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFView/Open
posudky Bicova.pdfPosudek oponenta práce670,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Bicova.pdfPosudek vedoucího práce34,72 kBAdobe PDFView/Open
zapis Bicova.pdfPrůběh obhajoby práce622,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.