Title: Vliv spin-orbitalní interakce na T-alfa term
Influence of spin-orbit coupling on the magnetic dipole term Tα
Authors: Šipr, Ondřej
Minár, Jan
Ebert, Hubert
Citation: ŠIPR, Ondřej, MINÁR, Jan, EBERT, Hubert. Influence of spin-orbit coupling on the magnetic dipole term Tα. Physical Review B, 2016, roč. 94, č. 14, s. 1444061-1444067. ISSN 2469-9950.
Issue Date: 2016
Publisher: American Physical Society
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25998
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84992046693
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000385621000008
000385621000008
2-s2.0-84992046693
ISSN: 2469-9950
Keywords: topologické izolátory;magnetismus
Keywords in different language: topological insulators;magnetism
Abstract: Vliv spin-orbitální spojky (SOC) na magnetického dipólu termínu Tα je studována v celé řadě systému s cílem zkontrolovat, zda je Tα termín může být vyřazena z analýzy x-ray magnetického kruhového dichroismu spektra provádí přes pravidlo spin momentu částky. Plně relativistický Korringa-Kohn-Rostoker Greena Funkce pro výpočty Co monovrstvy a adatoms na Cu, Pd, Ag, Pt a Au (111) povrchy byly provedeny K ověření, zda je součet přes magnetický dipól termíny Tx + Ty + Tz je nula a úhlová závislost Ať z Tα termín platí jako 3 cos2 θ - 1. Z toho vyplývá, thatthere jsou okolnosti, kdy vliv na SOC Tα nelze opomenout ani na 3d atomu, kde SOC je nominálně malý. Rozhodujícím faktorem se jeví rozměrnosti systému: pro 3D adatoms, vliv na SOC Tα mohou být významné, zatímco u monovrstvy je vždy prakticky zanedbatelný. Kromě rozměrnost, hybridizace mezi adatom a substráty státy jsou tak důležité: Malý hybridizace Zvyšuje význam SOC a naopak.
Abstract in different language: The influence of the spin-orbit coupling (SOC) on the magnetic dipole term Tα is studied across a range of systems in order to check whether the Tα term can be eliminated from analysis of x-ray magnetic circular dichroism spectra performed via the spin moment sum rule. Fully relativistic Korringa-Kohn-Rostoker Green’s function calculations for Co monolayers and adatoms on Cu, Pd, Ag, Pt, and Au (111) surfaces were performed to verify whether the sum over magnetic dipole terms Tx + Ty + Tz is zero and whether the angular dependence of the Tα term goes as 3 cos2 θ − 1. It follows that there are circumstances when the influence of the SOC on Tα cannot be neglected even for 3d atoms where the SOC is nominally small. The crucial factor appears to be the dimensionality of the system: For 3d adatoms, the influence of SOC on Tα can be significant whereas for monolayers it is always practically negligible. Apart from the dimensionality, hybridization between adatom and substrate states is also important: Small hybridization enhances the importance of the SOC and vice versa.
Rights: © American Physical Society
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SME16_TZ_PhysRevB.94.144406.pdf390,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD