Title: Multimediální podpora vzdelávania
Other Titles: Education suported by the multimedia
Authors: Kostolanský, Lukáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [103-109]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26162
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: multimédia;vzdělávání;e-learning
Keywords in different language: multimedia;education;e-learning
Abstract in different language: Príspevok poskytuje informácie o multimédiách a ich využití vo vzdelávaní. Cieľom príspevku je poskytnúť informácie o praktickej časti diplomovej práce Multimediálna podpora vzdelávania. Praktická časť práce sa zaoberá problematikou tvorby obsahu e-learningového kurzu podporujúceho tvorbu multimediálnych pomôcok využiteľných vo vzdelávaní. Charakterizuje stanovené ciele prieskumu, hypotézy, použité metódy a prieskumnú vzorku. Pomocou prieskumu a jeho analýzy zisťuje vplyv nami vytvoreného e-learningového kurzu Multimédiá vo vzdelávaní na dosiahnuté výsledky študentov a zo zistení vyvodzuje odporúčania pre prax.
The contribution provides information about multimedia and and their usage in education. The aim of the paper is to provide information on the practical part of the diploma thesis Education suported by the multimedia. The practical part deals with the creation of content of an e-learning course supporting the creation of multimedia aids that can be used in education. It characterizes the objectives of the survey, the hypothesis, the methods used and the survey sample. Using the survey and its analysis finds out an influence of self created e-learning course Multimedia in education on achieved results of students and from these results concludes recommendations for praxis.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kostolansky.pdfPlný text530,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.