Title: Posouzení kondiční úrovně studentů jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: Assessing the fitness levels of students of individual faculties at University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Kroft, Roman
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27074
Keywords: motorické schopnosti a dovednosti;výkon;období adolescence a mladá dospělost;motorický test
Keywords in different language: motor abilities and skills;performance;adolescence and young adulthood;motor test
Abstract: Tématem této diplomové práce je Posouzení kondiční úrovně studentů jednotlivých fakult Západočeské univerzity v Plzni. Cílem práce bylo zjistit kondiční úroveň studentů 1. ročníku na jednotlivých fakultách Západočeské univerzity v Plzni pomocí motorických testů. Teoretická část je zaměřená na charakteristiku věkových zvláštností skupiny, na popis pohybových schopností a dovedností, na vývoj ontogeneze člověka, na motorické testy a testové baterie. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část se zabývá charakteristikou souboru, přípravou, průběhem a vyhodnocením výsledků vlastních měření. Dále byly podrobně popsány jednotlivé motorické testy, stanovili jsme harmonogram testování, metody k vyhodnocování výsledků a provedli jsme vyhodnocení výzkumu. Druhá část je zaměřena na vyhodnocování provedených testů. Výsledky testů byli porovnávány s normou UNIFIT od Měkoty, Kováře a kol. z roku 1995 a potom byli srovnávány výsledky mezi jednotlivými fakultami Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: The theme of this thesis is to assess the fitness levels of students of various faculties of University of West Bohemia in Pilsen. The aim of the study was to determine fitness levels 1st year students at the faculties at University of West Bohemia in Pilsen using motor tests. The theoretical part focuses on the characteristics of age groups to describe the physical abilities and skills, development of human ontogeny, motor and battery tests. The practical part is divided into two parts. The first part deals with the characteristics of the file preparation, the process of assessing the results of measurement. Dale were described in detail the various motor tests, we set a schedule for testing methods for evaluating the results we performed evaluation research. The second part focuses on the evaluation of the tests. Test results were compared with standard UNIFIT of Mekota, Kovar et al. The 1995 results were then compared between the different faculties at University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kroft Roman - DP 2017 - Posouzeni kondicni urovne studentu jednotlivych fakult Zapadoceske univerzity v Plzni.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
Kroft R. - VP.pdfPosudek vedoucího práce131,59 kBAdobe PDFView/Open
Kroft R. - OP.pdfPosudek oponenta práce171,62 kBAdobe PDFView/Open
Kroft R..pdfPrůběh obhajoby práce61,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.