Title: Molekulárně biologické metody ve virologii
Other Titles: Molecular biology methods in virology
Authors: Cimická, Jana
Advisor: Švecová Miroslava, MUDr.
Referee: Ludvíková Marie, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27836
Keywords: molekulární genetika;hpv;karcinom děložního čípku;hc2;aptima;pcr;hybridizace;screening
Keywords in different language: molecular genetic;hpv;cervical carcinoma;hc2;aptima;pcr;hybridization;screening
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje porovnání dvou doporučených screeningových metod pro průkaz lidského papilomaviru, Hc2 a Aptima HPV Assay. V teoretické části je detailně rozepsán lidský papilomavirus (pro následné lepší pochopení principů metod) a molekulárně genetické metody, jimiž se prokazuje. Praktická část se věnuje vlastnímu stanovení HPV a jeho typu ve vzorcích s prokázaným vysokým stupněm cervikální léze. Tato studie prokázala, že obě metody mají srovnatelné výsledky průkazu HR-HPV typů ve vzorku. Neshodují se ale v genotypizačním stanovení, kde po ověření specifickými genotypizačními testy metoda Aptima HPV Genotyping 16, 18/45 poskytla ve 100 % správné hodnoty, kdežto Hc2 ukázala nízkou specifitu genotypizační sondy HPV 16/18/45 a správné výsledky poskytla jen z 84 %.
Abstract in different language: This thesis compares two recommended screening methods for detection human papillomavirus, Hc2 and Aptima HPV Assay. Theoretical part describes in detail human papillomavirus (for better understanding principles of methods) and molecular genetic methods for to prove them. Practical part deals with own detection of HPV and its type in samples with confirmed high-grade cervical lesion. This study has proven that both methods have comparable results for detection HR-HPV types in sample. But they disagree in genotyping determination where, after verification by genotypically specific tests method Aptima HPV genotyping 16, 18/45 gave 100 % correct values, while Hc2 has shown low specifity for genotyping probe HPV 16/18/45 and correct results has provided only in 84 %.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Molekularne biologicke metody ve virologii - BP.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce262,08 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce410,1 kBAdobe PDFView/Open
Cimicka.pdfPrůběh obhajoby práce125,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.