Title: Sledování populací T,B a NK buněk u pacientů s hemato-onkologickým onemocněním
Other Titles: Monitoring of the population of T,B and NK cells in patients with blood-cancer
Authors: Zbořilová, Eliška
Advisor: Holubová Monika, Mgr. Ph.D.
Referee: Švíglerová Jitka, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27847
Keywords: lymfocyty;hemato-onkologická onemocnění;hematopoetické buňky;stanovení lymfocytárních subpopulací
Keywords in different language: lymphocytes;blood-cancer;hematopoietic cells;the determination of lymphocytic subpopulations
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá sledováním vývoje jednotlivých subpopulací u pacientů po transplantaci hematopoetických buněk. Práce je složená z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá leukocyty a popisem jednotlivých lymfocytů. Dále tato část je zaměřena na nejčastější hemato-onkologické onemocnění a druhy transplantací. Praktická část znázorňuje zpracování vzorku, grafické a statistické vyhodnocení dat, které jsou znázorněny v tabulkách v příloze.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the monitoring of the development of individual leukocytes subpopulations in patients after allogeneic transplantation of hematopoietic cells. The work is composed of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with description of development and fuction of leukocytes focusing on lymfocyte subsets. Additionally, this section describe also the most common blood-cancer and types of grafts. The practical part shows the sample processing and results and their evalution in tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zborilova Eliska.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce331,69 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce460,91 kBAdobe PDFView/Open
Zborilova.pdfPrůběh obhajoby práce114,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.