Title: Vyšetřování optických vlastností tenké vrstvy terární sloučeniny Zn-Ti-O připraveného magnetronovým reaktivním konaprašováním
Investigagion of optical properties of ternary ZN-TI-O thin films prepared by magnetron reactive co-sputtering
Authors: Netrvalová, Marie
Novák, Petr
Šutta, Pavol
Medlín, Rostislav
Citation: NETRVALOVÁ, M., NOVÁK, P., ŠUTTA, P., MEDLÍN, R. Investigation of optical properties of ternary ZN-TI-O thin films prepared by magnetron reactive co-sputtering. Applied surface science, 2017, roč. 421, č. NOV 1 2017, s. 674-679. ISSN 0169-4332.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29259
ISSN: 0169-4332
Keywords: Zn-Ti-O tenká vrstva;magnetronové konaprašování;optické vlastnosti;spektroskopická elipsometrie;Cody-Lorentzův model;strukturní vlastnosti
Keywords in different language: Zn-Ti-O thin film;magnetron co-sputtering;optical properties;spectroscopic ellipsometry;Cody-Lorentz model;structural properties
Abstract: Tenké vrstvy Zn-Ti-O s různou koncentrací titanu byly deponovány reaktivním magnetronovým konaprašováním v reaktivní Ar/O2 atmosféře ze zinkového a titanového terče. Bylo zjišťěno, že se zvyšujícím obsahem Ti se struktura mění z plně krystalické wurzitové struktury ZnO se silnou přednostní kolumnární orientací na amorfní materiál Zn-Ti-O s 12.5 at% Ti. Optické parametry (spektrální index lomu a extinkční koeficient, optická šířka zakázaného pásu) a tloušťka vrstev byly hodnoceny kombinací elipsometrického měření a měření propustnosti na UV-Vis spektrofotometru. Pro hodnocení optických parametrů byl použit Cody-Lorentzův disperzní model.
Abstract in different language: Zn-Ti-O thin films with different concentrations of titanium were deposited by reactive magnetron co-sputtering in a reactive Ar/O2 atmosphere from zinc and titanium targets. It was found that with increasing Ti content the structure of the films gradually changes from a fully crystalline pure ZnO wurtzite structure with a strongly preferred columnar orientation to an amorphous Zn-Ti-O material with 12.5 at% Ti. The optical parameters (spectral refractive index and extinction coefficient, optical band gap) and thickness of the films were analysed by the combined evaluation of ellipsometric measurements and measurements of transmittance on a UV-Vis spectrophotometer. For evaluation of optical parameters was used Cody-Lorentz dispersion model.
Rights: Plný text není přístupný.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
NETRVALOVA_1-s2.0-S0169433217307845.pdf2,91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD