Title: Influence of oxygen on the resistivity of co-sputtered transparent AZO films
Other Titles: Vliv kyslíku na rezistivitu naprašovaných transparentních AZO vrstev
Authors: Novák, Petr
Kozák, Tomáš
Šutta, Pavol
Kolega, Michal
Bláhová, Olga
Citation: NOVÁK, P., KOZÁK, T., ŠUTTA, P., KOLEGA, M., BLÁHOVÁ, O. Influence of oxygen on the resistivity of co-sputtered transparent AZO films. Physica status solidi a-applications and materials science, 2018, roč. 215, č. 13. ISSN 1862-6300
Issue Date: 2018
Publisher: Wiley
Document type: postprint
článek
postprint
article
URI: 2-s2.0-85043353704
http://hdl.handle.net/11025/29953
ISSN: 1862-6300
Keywords: Hliníkem dopovaný oxid zinečnatý, naprašování, aktivace donorů, rezistivita
Keywords in different language: aluminium doped zinc oxide, co-sputtering, donor activation, resistivity
Abstract: V této práci se je využit naprašování z keramických a kovových terčů ke snížení obsahu kyslíku v oxidu zinečnatém dopovaného hliníkem. Vrstvy o tloušťce 200 až 220 nm se rozprašují při teplotě 100 a 250 ° C a zkoumají rentgenovou difrakcí, energetickou disperzní spektroskopií a Hallovým měřením. Bylo zjištěno, že snížení kyslíku ve vrstvě vede k vyšší koncentraci nosiče náboje, zejména díky lepší účinnější aktivaci Al atomů jako donorů. Vyšší teploty vedou k lepší mobilitě nosičů kvůli zlepšení krystalinitu. Je dosaženo nejnižší rezistivity 1,4 × 10-3 Ω cm vysoce transparentní vrstvy připraveného při 100 °C. Větší redukce kyslíku vede k dalšímu snížení rezistivity, ale také k významnému zhoršení optické propustnosti.
Abstract in different language: In the present work co-sputtering from ceramic and metallic targets is used to reduce the oxygen content in aluminium doped zinc oxide. Films with thickness between 200 and 220 nm are sputtered at 100 and 250 °C and investigated by X-ray diffraction, energy dispersive spectroscopy, and Hall measurements. It is found that reducing of the incorporated oxygen in the film leads to higher carrier concentration, mainly due to better effective activation of Al donors. Higher temperatures result in better carrier mobility due to improving the crystallinity. The best resistivity of 1.4 × 10−3 Ω cm of the highly transparent film prepared at 100 °C is achieved. A larger oxygen reduction leads to lower resistivity, but also results in the significant deterioration of transmittances.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wiley
Appears in Collections:Články / Articles (CT4)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD