Title: Thin Films of Barium Strontium Titanate from the Viewpoint of Light-Based Applications
Other Titles: Tenké vrstvy baryum stroncium titanátu z pohledu aplikací založených na využití světla
Authors: Müllerová, Jarmila
Šutta, Pavol
Prušáková, Lucie
Medlín, Rostislav
Citation: MÜLLEROVÁ, J., ŠUTTA, P., PRUŠÁKOVÁ, L., MEDLÍN, R. Thin Films of Barium Strontium Titanate from the Viewpoint of Light-Based Applications. In International Conference on Transparent Optical Networks. Bucharest: IEEE Computer Society, 2018. s. 69-70. ISBN 978-1-5386-6604-3 , ISSN 2162-7339.
Issue Date: 2018
Publisher: IEEE Computer Society
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85055506666
http://hdl.handle.net/11025/30857
ISBN: 978-1-5386-6604-3
ISSN: 2162-7339
Keywords: Baryum stroncium titanát;tenké vrstvy;index lomu;absorpční koeficient;optická šířka zakázaného pásma
Keywords in different language: Barium strontium titanate;thin films;refractive index;absorption coefficient;optical band gap
Abstract: V tento příspěvek pojednává o výsledcích experimentu z transmisní optické spektroskopie doplněných o data ze strukturní rentgenové analýzy na určení optických vlastností série deponovaných a tepelně zpracovaných (na 900°C) vrstev BaSrTiO3 (BST) vytvořených RF magnetronovým naprašováním. Vzorky v sérii se liší teplotou substrátu v průběhu depozice a dodatečným dodáním kyslíku k argonu do depoziční komory. Perovskitová struktura s nevýraznou přednostní orientací krystalitů ve směru [110] byla zjištěna ve vzorkách tepelně zpracovaných, zatím co vzorky v původním stavu byly amorfní. Disperzivní optické vlastnosti – indexy lomu, absorpční koeficienty a optické šířky zakázaného pásma energií byly určeny ze spekter transmitance. Indexy lomu vzorků po tepelném zpracování se zvýšily potvrzujíc zhuštění materiálu spojené se smrštěním tloušťky vrstev. Optické šířky zakázaného pásma energií určeny Taucovou procedurou jako iso-absorpční hladiny byly rovněž shledány v závislosti na parametrech depozice.
Abstract in different language: In this paper we report results from optical transmittance spectroscopy complemented with data on structure from XRD measurements to determine optical properties of a series of as-deposited and annealed (at 900 C) BaSrTiO3 (BST) thin films deposited by RF magnetron sputtering. The members of the series differ by the substrate temperature and additional oxygen to accompany argon in the deposition chamber. The perovskite structure with weak preferred [110] orientation was detected for annealed BST thin films whilst the as-deposited films were amorphous. Dispersive optical properties – refractive indices, absorption coefficients and optical band gaps were determined from transmittance spectra. After annealing refractive indices increase to prove the densification of material accompanied by the thickness shrinkage. Optical band gaps calculated either by Tauc procedure or determined as iso-absorption levels are also found to be deposition dependent.
Rights: Plný text není přístupný.
© IEEE Computer Society
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (CT4)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sutta_Thin Films of Barium ITCON 2018.pdf492,18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD