Title: Quality of life of patients after total laryngectomy: the struggle against stigmatization and social exclusion using speech synthesis
Other Titles: Kvalita života pacientů po totální laryngektomii: boj se stigmatizací a sociálním vyloučením pomocí řečové syntézy
Authors: Mertl, Jiří
Žáčková, Eva
Řepová, Barbora
Citation: MERTL, J., ŽÁČKOVÁ, E., ŘEPOVÁ, Quality of life of patients after total laryngectomy: the struggle against stigmatization and social exclusion using speech synthesis. Disability and rehabilitation. Assistive technology, 2018, roč. 13, č. 4, s. 342-352. ISSN 1748-3107
Issue Date: 2018
Publisher: Taylor & Francis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85018178136
http://hdl.handle.net/11025/30858
ISSN: 1748-3107
Keywords: Česká republika;rakovina v oblasti krku;řečová syntéza;smíšené metody;sociální vyloučení;stigmatizace;symbolické násilí;totální laryngektomie;ztráta hlasu
Keywords in different language: Czech Republic;mixed methods;social exclusion;speech synthesis;stigmatization;symbolic violence;voice loss;laryngeal cancer;total laryngectomy
Abstract: V tomto článku se věnujeme problematice potenciální stigmatizace a sociálního vyloučení lidí, kteří mají problémy s mluvením kvůli rakovině v oblasti krku, zejména pak v důsledku ztráty hlasu v souvislosti s prodělanou totální laryngetomií. V článku analyzujeme, jak by mohla být tato potenciální stigmatizace alespoň zmírněna personalizovanou řečovou syntézou. Během výzkumu jsme využili smíšené metody, které se sestávaly z dotazníků cíleným na kvalitu života po totální laryngektomii a hloubkových rozhovorů s lidmi, kteří prodělali totální laryngektomii. Smíšené metody jsme zvolili kvůli větší zobecnitelnosti výsledků a zároveň bohatším datům. Zjistili jsme, že lidé s problémy s hlasem pociťuji depresi kvůli svému zdravotnímu stavu a také úzkost během sociálních interakcí, jelikož si myslí, že je ostatní vnímají jako abnormální, případně přímo zažívají symbolické násilí. Pro překonání těchto pocitů jsou důležité rodinné vazby a udržení zaměstnání. V obou případech může řečová syntéza klíčově pomoci.
Abstract in different language: In this article, we deal with the problem of potential stigmatization and social exclusion of people that have voice/speech problems due to neck cancer, especially those who have lost their voice because of total laryngectomy, and we analyze how this potential stigmatization could be alleviated by personalized speech synthesis. We used a mixed-method approach, consisting of quality of life questionnaires and in-depth semi-structured interviews, in order to provide more generalizable as well as rich information. We found out that people with speech problems feel depressed because of their health status and anxiety during social interactions, as they think that other people perceive them as abnormal, or they directly experience symbolic violence. For overcoming these negative feelings, the crucial factors are family relationships and maintaining employment. In both factors, speech synthesis can help significantly.
Rights: Plný text není přístupný.
© Taylor & Francis
Appears in Collections:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (CT3)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD