Title: Liquefied extinguishing agent discharge to an overpressure-sensitive enclosed volume
Other Titles: Vypouštení hasicího prostředku do uzavřeného objemu citlivého na přetlak
Authors: Hurda, Lukáš
Matas, Richard
Citation: HURDA, L., MATAS, R. Liquefied extinguishing agent discharge to an overpressure-sensitive enclosed volume. In MATEC Web of Conferences. Žilina: EDP Sciences, 2018. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X
Issue Date: 2018
Publisher: EDP Sciences
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85048367931
http://hdl.handle.net/11025/30920
ISSN: 2261-236X
Keywords: hasicí systém;vyprazdňování nádoby;změna stavu tekutiny
Keywords in different language: extinguishing syste;vessel discharge;state change
Abstract: V příspěvku je popsáno škrcení zkapalněných látek pro určení jejich termodynamického stavu při vyprazdňování vysokotlakých hasicích nádob pro hašení uzavřeného objemu s atmosférickým tlakem. Je implementován časově závislý, 0D matematický model popisující stav hasicí látky, isoentalpické škrcení v distribučním systému, vypařování hasicí látky a míchání se vzduchem. Hasicí látka je modelována jako reálný plyn. Jsou zohledněny další vlivy na proces, včetně přenosu tepla z vybraných pevných částí uvnitř místnosti a úniku plynů z místnosti. Hlavním výsledkem je nástroj vytvořený v MS Excel pro optimalizaci návrhu integrovaných hasicích systémů. Optimalizace vyrovnává dva protichůdné požadavky: objemovou koncentraci činidla pro udržení schopností hašení požáru a tolerovatelného přetlaku prostoru. Hmotnost plnicího prostředku a doba vyprazdňování se upravují. Doba vyprazdňování je řízena konstrukcí rozvodného potrubí a trysek. Kontroluje se chování systému při různých počátečních a okrajových podmínkách.
Abstract in different language: The throttling of liquefied substances from high pressure vessels to an enclosed volume starting at atmospheric pressure is described in order to determine thermodynamic state of the extinguished room gaseous contents. Time dependent, 0D mathematical model is implemented describing the state inside the agent container, the isenthalpic throttling in the distribution system, agent vaporization and mixing with air. The agent is modelled as real gas. Other influences on the process including the heat transfer from selected solid parts inside the room and the gas mixture leakage out of the room are taken into account. Main outcome is an MS Excel tool for integrated fire extinguishers design optimization. The optimization balances the two contradictory requirements: Agent volumetric concentration to sustain the fire extinguishing capabilities and tolerable room overpressure. Agent fill weight and discharge time are being adjusted. The discharge time is controlled by the distribution piping and spray nozzles design. System operation is checked concerning various initial and boundary conditions.
Rights: © EDP Sciences
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MIS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD