Title: Vánoční čas a autenticita: hodnocení vánočního trhu ve městě Cheb
Other Titles: Christmas time and authenticity: evaluation of christmas market in the town of Cheb
Authors: Janeček, Petr
Tlučhoř, Jan
Jakubíková, Dagmar
Citation: JANEČEK, P., TLUČHOŘ, J., JAKUBÍKOVÁ, D. Vánoční čas a autenticita: hodnocení vánočního trhu ve městě Cheb. In Aktuální problémy problémy cestovního ruchu: Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. s. 151-160. ISBN 978-80-88064-36-7.
Issue Date: 2018
Publisher: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/30939
ISBN: 978-80-88064-36-7
Keywords: Autenticita;Cestovní ruch;Cheb;Turismus;Vánoce;Vánoční trhy
Keywords in different language: Authenticity;Cheb;Christmas;Christmas market;Tourism
Abstract: Vánoce jsou považovány za tradiční svátek, ale také za čas nadměrného konzumu různého zboží a služeb. Během této doby se uskutečňují různé eventy, které jsou často využívány ke komercializaci kultury na celém světě. V současnosti se do popředí pozornosti dostávají i tradiční vánoční trhy, jejichž tradice do České republiky přišla ze sousedních německy mluvících zemí. Dnes mohou návštěvníci všech velkých turisticky zajímavých měst navštívit jeden či několik vánočních trhů, které jsou tematicky odlišeny a nabízejí téměř vše, co si návštěvník může přát. Menší města a obce začaly tento zvyk používat také. Rozsah těchto eventů je ovšem menší a většinou slouží pro setkávání rezidentů a pro určitou formu PR. Není tomu jinak ani v případě města Cheb. Příspěvek porovnává hodnocení návštěvníků vánočních trhů mezi roky 2016 a 2017. Cílem průzkumu je zjistit vnímání autenticity a její dopady na návštěvníky vánočních trhů a vzájemně je porovnat. Data byla sbírána pomocí dotazování návštěvníků v průběhu konání Vánočních trhů ve městě Cheb. Součástí dotazníku jsou otázky pojící se k autenticitě trhů a vnímání trhů očima návštěvníků. Současně byl zjišťován i motiv návštěvy trhu a způsob realizace návštěvy. Celkem bylo dotazováno 91 návštěvníků v roce 2016 a 122 v roce 2017. Téměř 80 % návštěvníků je s trhy spokojeno a necelých 60 % (dle NPS) trhy aktivně doporučí svým přátelům a známým.
Abstract in different language: Christmas is considered as a traditional holiday, but also a time of excessive consumption of various goods and services. During this time, there are various events that are often used to commercialization of culture around the world. Traditional Christmas markets, tak more attention also in the Czech Republic. They came to the Czech Republic from neighboring German-speaking countries. Today, visitors to all major tourist attractions can visit one or several Christmas markets that are thematically different and offer almost everything a visitor may wish for. Smaller towns and municipalities have begun to use this habit. However, the range of these events is smaller and their purpose is mostly for meeting residents each other and for a certain form of PR. Nor is it otherwise in the case of Cheb. The paper compares the evaluation of visitors to the Christmas markets between 2016 and 2017. The aim of the survey is to find out the social and traditionaly cultural value of Christmas markets in both years under review and to compare each other. The data was collected by questioning visitors during the Christmas markets in Cheb. The questionnaire includes questions about the authenticity of markets and the perception of markets through the eyes of visitors. At the same time, the theme of the visit to the market and the way of realization of the visit was also surveyed. A total of 91 visitors were surveyed in 2016 and 122 in 2017. Nearly 80% of visitors are satisfied with markets and less than 60% (NPS) markets are actively recommending to their friends and acquaintances.
Rights: © Vysoká škola polytechnická Jihlava
Appears in Collections:Články / Articles (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Janecek, Tluchor, Jakubikova-Vanocni cas a autenticita.pdf7,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD