Title: Společná havárie a její středověký právní život v Baltském moři
Other Titles: General Average and Its Life in Baltic Sea in Middle Ages
Authors: Vrba, Vojtěch
Citation: VRBA, V. Společná havárie a její středověký právní život v Baltském moři. Právněhistorické studie, 2018, roč. 48, č. 2, s. 173-184. ISSN 0079-4929.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31189
ISSN: 0079-4929
Keywords: právo;právní dějiny;Německá hanza;společná havárie;lübecké městské právo;hamburské městské právo;Roles de Oleron;námořní právo
Keywords in different language: law;history of law;The German Hanse;general average;Lübeck municipal law;Hamburg municipal law;Rôles d’Oléron;maritime law
Abstract: Článek pojednává o vývoji a základních prvcích institutu společné havárie. Zatímco jeho kořeny, jak je dnes všeobecně přijímáno, leží hluboko v antickém římském právu, lze vysledovat znatelný vývoj zejména akcesorických vztahů, vznikajících v důsledku jeho užívání během středověku. Článek se snaží na tyto akcesorické vztahy upozornit prostřednictvím analýzy užívání institutu v rámci právních řádů některých významných hanzovních měst mezi devátým a šestnáctým stoletím. Krátce jsou představeny také základní právní památky, ze kterých mohla být povaha takto užívaného institutu přebírána během hypotetické cesty ze Středomoří do Baltského moře. Tímto způsobem dochází k analýze Rhodského námořního zákona, Pravidel z Oléronu, Obyčejů z Damme a Námořního práva z Visby. Hlavním cílem zůstává nicméně nikoliv detailní analýza, ale spíše prezentace základních prvků stěžejního institutu námořního obchodního práva a do jisté míry taktéž samotné Německé hanzy českému čtenáři.
Abstract in different language: The paper discusses development and fundamental elements of general average principle. While its origins are nowadays agreed upon being set thoroughly in ancient era of Roman law, there surely is a significant development of accesoric relations that were incorporated in the principle itself during middle ages. The work tries to point them out, through presentation of general average adopted in hanseatic cities between 9th and 16th centuries. Also, briefly are presented the principal legal sources from which the institute could have been taken up during its hypothetical journey from the Mediterranean to Baltic sea. This way the Nomos Rhodion Nautikos, Roles of Oleron, Vonnesse van Damme, and Visby’s Waterrecht are presented. The municipal laws of Lübeck and Hamburg are then analyzed. The main goal, however, is not to present a detailed analysis, but to somehow briefly show the basics of both general average and of the German Hanse to the Czech reader.
Rights: © Univerzita Karlova
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
PHS_48_2_0173.pdf650,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD