Title: Problems of Surface Roughness Measurement with a Focus on the Scanned Point
Other Titles: Problém měření drsnosti se zaměřením na skenované body
Authors: Kubátová, Dana
Citation: KUBÁTOVÁ, D. Problems of Surface Roughness Measurement with a Focus on the Scanned Point. In Proceedings of the 29th DAAAM International Symposium,. Vienna: DAAAM International Vienna Vienna University of Technology, 2018. s. 1256-1265. ISBN 978-3-902734-20-4, ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2018
Publisher: DAAAM International Vienna Vienna University of Technology
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85060086825
http://hdl.handle.net/11025/33944
ISBN: 978-3-902734-20-4
ISSN: 1726-9679
Keywords: Drsnost;standard drsnosti;vzdálenost mezi body;stylus
Keywords in different language: Roughness;roughness standard;distance between points;stylus
Abstract: Článek se zabývá vysoce aktuálním tématem hodnocení kritických parametrů integrity povrchu. V současné době je hodnocení intergrity povrchu, zejména drsnsoti povrchu s velmi aktuální, protože ve vysoce výkonných průmyslových odvětvích, jako je letectví nebo automobilový průmysl, je stále kladen větší důraz na přesnost rozměru a přesnost tvaru, ale experimentálně bylo zjištěno, že i správná nerovnost, hraje velkou roli. Kvalita povrchu má rozhodující vliv na životnost kritických dílů pro tyto typy průmyslu.Článek analyzuje vliv počtu bodů na naměřenou hodnotu drsnosti povrchu. V příspěvku jsou shrnuty výsledky experimentálního ověření vlivu počtu bodů na naměřené hodnoty drsnosti povrchu na vybrané standardní kusy.
Abstract in different language: Article deals with a highly topical topic of evaluation of critical surface integrity parameters. Nowadays, surface integrity, especially ruggedness with a very current situation, is present, because in high performance industries such as aviation or automotive, more emphasis is still placed on shape accuracy and accuracy, but experimentally it has been found that even the correct roughness , plays a big role. Surface quality has a decisive impact on the life of critical parts for these types of industry. Article analyzes the effect of the number of points on the measured surface roughness value. The paper summarizes the results from the experimental verification of the influence of the number of points on the measured surface roughness values on selected standard pieces
Rights: © DAAAM Inernational Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
181-1.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD