Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMusil, Jan
dc.date.accessioned2019-05-06T09:38:20Z-
dc.date.available2019-05-06T09:38:20Z-
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPrávnické listy. 2017, č. 1, s. 16-22.cs
dc.identifier.issn2533-736X
dc.identifier.urihttps://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/34544
dc.description.abstractAutor se ve svém příspěvku zabývá vývojem tzv. kontinentálního typu trestního procesu, který prochází permanentní reformou. Konstatuje, že téměř ve všech evropských zemích probíhají v posledních letech rozsáhlé legislativní práce, které v některých zemích vyústily v přijetí nových trestněprocesních kodexů, jinde došlo k četným novelizacím. Přesto nelze říci, že by někde vládla úplná spokojenost s aktuálním stavem právní úpravy a s výkonem trestní justice. Nejčastějšími kritickými výtkami je komplikovanost a zdlouhavost trestního řízení, jeho malá efektivita a průtahy, přílišná váha přípravného řízení na úkor soudního řízení, neschopnost usvědčit pachatele některých nových druhů trestných činů dosavadními důkazními prostředky. Autor uvádí, jaké nové kriminálně politické strategie k odstranění těchto nedostatků se v diskuzích navrhují. Je to např. posilování kontradiktorních prvků trestního řízení, zavádění odklonů a prvků oportunity, nových netradičních metod, jako je tzv. operativní technika a operativně pátrací prostředky. Kritizuje některé problematické trestněprocesní strategie, popírající princip materiální pravdy, přeměnu reaktivního trestního práva v „právo odvracející nebezpečí“, proces „privatizace bezpečnosti“, pokusy o vytváření „trestního práva určeného pro nepřátele“. V závěru autor stručně zmiňuje dosavadní neúspěšné pokusy o rekodifikaci trestního řádu v České republice, vyslovuje se pro prohloubení výzkumných prací a doporučuje pokračovat ve veřejné, politické a odborné diskuzi.cs
dc.format7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherFakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwercs
dc.rights© Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plznics
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjectreforma trestního procesucs
dc.subjectnové strategie boje s kriminalitoucs
dc.titleNekončící reforma trestního řízenícs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn the article, the author focuses on the development of the so-called continental-type criminal procedure, which is experiencing permanent reform. The author states that the legislative work carried out in almost all European countries over the past few years has resulted in the adoption of new codes of criminal procedure in some countries, as well as in numerous amendments in other countries. Nevertheless, it is not possible to say that any of these countries are completely satisfied with the current state of their legal regulation and the execution of criminal justice. The most frequent critical objections evolve around the complexity and lengthiness of criminal proceedings, their little effectiveness and protraction, the excessive weight placed on preparatory proceedings at the cost of judicial proceedings, the inability to convict offenders of certain new types of criminal offences based on existing criminal evidence. The author specifies what new criminal-political strategies are being proposed to eliminate these deficiencies. They include, for example, strengthening of the contradictory elements of criminal proceedings, introduction of deviations and opportunity elements, new non-traditional methods, e. g. operative techniques and operative investigative means. The author criticises some problematic criminal-procedure strategies that deny the principle of material truth, the transformation of reactive criminal law into „danger-averting law“, the „safety privatisation“ process, or attempts to create special „criminal law for enemies“. Finally, after briefly mentioning the so far unsuccessful attempts to re-codify the criminal code of the Czech Republic, the author declares for more indepth research and recommends to continue in public, political and professional debate.en
dc.subject.translatedcriminal proceedingsen
dc.subject.translatedcriminal procedure reformen
dc.subject.translatednew crime-fighting strategiesen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1 (2017)
Články / Articles (KTR)
Číslo 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_17-04-Nekoncici-reforma-trestniho-rizeni.pdfPlný text144,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.