Title: Oddlužení podnikatelů
Other Titles: Debt relief of business entities
Authors: Kurz, Patrik
Citation: KURZ, P. Oddlužení podnikatelů. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 3, s. 27-37. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2019
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34736
ISSN: 1210-8278
Keywords: oddlužení;dlužník;insolvenční soud;věřitel
Keywords in different language: debt relief;debtor;insolvency court;creditor
Abstract: Text tohoto článku pojednává o přípustnosti oddlužení podnikatelských subjektů a fyzických osob s dluhy z podnikatelské činnosti. Popisuje vývoj přípustnosti oddlužení podnikatelů a to i s výhledem do budoucna. Naznačuje možnou přípustnost oddlužení právnických osob s ohledem na vývoj evropského právního prostředí. Dále se zabývá možností veřejnoprávního subjektu udělit souhlas či namítnout nesouhlas s oddlužením dlužníka, kdy tento má dluh z podnikání.
Abstract in different language: The text of this article deals with the admissibility debt relief of the debts of business entities and individuals with debts from business activity. It describes the development of the admissibility of entrepreneurs' debt relief, even with a view to the future. Indicates the possible admissibility debt relief of legal entities' deferral in the light of developments in the European legal environment. It also deals with the possibility for a public body to give consent or to object to debt relief the debtor's debts when he has a business debt.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Obchodni pravo_3_2019_27-37.pdf227,01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD